Tina Kopreitan Assistant Manager Oslo +47 97 62 73 29