article banner
Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

Lars Pløen Lars Pløen

Regjeringen presenterte i dag sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

Av vesentlig interesse foreslår regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper og personlige skattytere fra 25 % til 24 % med virkning fra 1. januar 2017. Regjeringen anbefaler videre at selskapsskattesatsen reduseres til 23 % i 2018.

Skatt på eierinntekter foreslås økt slik at dagens marginalskattenivå opprettholdes:
• Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,15 til 1,24
• Skjermingsrenten i aksjonær-, deltaker- og foretaksmodellen økes med 0,5% før skatt

Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,49% og 0,82%.

Finansskatt

Det foreslås å innføre en finansskatt for alle foretak som i hovedsak driver med aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet:

• 5% skatt på lønnsgrunnlaget
• Overskuddsskatt opprettholder 2016-nivået

Skattefunn-ordningen utvides

• Beløpsgrensen for egenutført FoU økes fra kr 20 mill. til kr 25 mill.
• Beløpsgrensen for innkjøpt FoU økes fra kr 40 mill. til kr 50 mill.

Formueskatt

• Redusert verdsetting av aksjer og driftsmidler samt tilordnet gjeld med 10% for aksjer og driftsmidler eiet av formuesskattepliktige skattytere. Sekundærbolig og næringseiendom beholder dagens verdsettelsesrabatt på 20%. Verdsetting av gjeld tilordnet sekundærbolig reduseres med 20% og verdsetting av gjeld tilordnet næringseiendom eid av formuesskattepliktig skattyter reduseres med 20%
• Bunnfradraget økes til kr 1 480 000 (kr 2 960 000 for ektepar)
• Utsatt betaling av formuesskatt for 2016 og 2017 for eiere av virksomhet som går med regnskapsmessig underskudd

Annet

• Fjerner startavskrivningene for maskiner
• Øker avskrivningssatsen for vogntog, lastebiler, busser og varebiler til 24%
• Innføre ordning med aksjesparekonto – gevinster ved realisasjon av børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond på kontoen skattlegges ikke ved realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen
• Skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid