Arbeidsrett

De ansatte er en viktig ressurs for virksomheten. Arbeidsretten er et område hvor feiltrinn kan få store konsekvenser for både ledere og virksomheten. Arbeidsretten er et fagområde som er i kontinuerlig endring.   

Arbeidsgiver er underlagt en rekke lovbestemte plikter blant annet etter arbeidsmiljøloven, ferieloven, personopplysningsloven og likestilling- og diskrimineringsloven.

Grant Thornton bistår bl.a. med følgende:    

 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
 • Incentivordninger    
 • Arbeidstid   
 • Innleie   
 • Endring i arbeidsforhold    
 • Oppfølgning av ansatte   
 • Oppsigelser og andre opphør av ansettelsesforhold, herunder sluttavtaler  
 • Omorganisering, herunder nedbemanning   
 • Permittering   
 • Arbeidsmiljøspørsmål og HMS   
 • Ferie og permisjoner