article banner
Statsbudsjettet 2019

Formuesskatt

Lars Pløen Lars Pløen

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler, såkalt arbeidende kapital. Rabatten gjelder aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskap med deltakerfastsetting, samt driftsmidler, herunder næringseiendom. Samtidig ble det innført en regel om tilsvarende reduksjon i gjeldsfradraget tilordnet formuesverdiene med verdsettelsesrabatt. Rabatten er 20 % i 2018. Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler til 25 %, med tilsvarende sats for reduksjon for gjelden. Rabatten gjelder bare aksjer og driftsmidler som eies av skattytere som er formuesskattepliktige, det vil si personlige skattytere. Disse må eie formuesverdiene direkte.

Det foreslås også å øke bunnfradraget før formuesskatt beregnes fra dagens nivå på kr 1 480 000 (2 960 000 for ektepar) til kr 1 500 000 (kr 3 000 000 for ektepar). Det er ikke foreslått endringer i satsen for formuesskatten, denne forblir 0,85 %.