article banner
Blogg

Nøkkelen til suksess – led deg selv

rich text with image

Nøkkelen til suksess – led deg selv

På individnivå er nøkkelen til suksess å utøve selvledelse, rammeverket kan også brukes i team, i grupper og i organisasjoner. Men hva innebærer det å utøve selvledelse? For å få innsikt i det kan man studere toppidrettskulturer og -utøveres måte å jobbe på: I mange individuelle idretter er det nemlig sterk kultur for å utvikle utøvere som selv tar ansvar for egen situasjon og utvikling. Trener/coach driver med superledelse, hvilket innebærer å påvirke utøvere til å gjøre de nødvendige selvrefleksjonene. Utøverne må deretter gjøre det mentale og fysiske arbeidet som skal til for å nå målene de har satt seg. Det at utøvere er involverte og ansvarlige for egne valg og utvikling, kan være en av hovedgrunnene til at Norge er verdens beste idrettsnasjon i forhold til folketall.

Hvis man vil nå sine mål som individ, gruppe eller organisasjon er det noen helt avgjørende spørsmål man må stille seg.

Hvor er jeg?

Det naturlige utgangspunkt for å sette i gang en utviklingsprosess er å reflektere over nåsituasjonen. Hva er viktig for meg – hvilke verdier og egenskaper er viktige og sterke i meg? Man kan endre målsetninger, men man må alltid være tro mot sine verdier. Skal man trives og utvikles kan man ikke gå på akkord med sitt egentlige jeg.

Det er ikke nok å utforske sine verdier for å kunne løfte seg til et nytt nivå. Kartlegging og bevisstgjøring av hva man liker og ikke liker, samt å finne sine ressurser, det vil si områder hvor man er flink og har god «kompetanse» - dette kan gjøres på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Ved å ta utgangspunkt i ressursene, vil det i mye større grad være muligheter for å kunne nå et høyere prestasjonsnivå med stor opplevelse av mestring og trivsel. 

Noen av våre mest meriterte trenere har beskrevet hvordan man finner ressursene i hvert enkelt menneske. Rosenborgs Nils Arne Eggen har gjennom sin «godfot – teori» illustrert at det handler å sette mennesker mest mulig i situasjoner hvor de har ferdigheter til å lykkes. På den måten vil de kunne ha større mulighet til å nå sine egne mål, på samme tid som bidraget til felleskapet og felles mål blir størst.

Vår suksessrike landslagstrener for det norske kvinnehåndballaget, Marit Brevik, etablerte sammen med sine utøvere to mapper som de kalte ressursmappe og utviklingsmappa – i ressursmappa lagret man alle ferdigheter som hadde noe å tilføre fellesskapet. Det kunne være menneskelige, fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter. I utviklingsmappa lagret man tilsvarende det man trengte å forbedre for at det skulle bli en ressurs for felleskapet. På denne måten kartla både trener og utøver spillerens ressurser og begrensninger – og sørget for å sette sammen ressursene til de enkelte spillerne, slik at det tjente fellesskapet best og sørget for at hver enkelt kunne bruke det beste i seg.

Hvor skal jeg?

Dette spørsmålet retter søkelyset mot hvilke ambisjoner man har. Å sette seg mål avgjør også hvilken innsats man må være villig til å legge ned for å nå målet. Et ambisiøst mål kan være at man skal utvikle seg fra å være god i en aktivitet, til å bli verdens beste i en idrett eller innenfor et fagfelt, da må man følgelig også legge inn en stor innsats. På den andre siden vil et mål om at man kun ønsker å vedlikeholde nivået man er på, i mindre grad kreve en merinnsats.  

Hvorfor vil jeg dette?

Dette er det avgjørende motivasjonsspørsmålet: hva er det som gjør at jeg ønsker å nå målet? Man kan være motivert av eksterne faktorer som penger, posisjon, status og/eller man kan være indre motivert av arbeidsoppgavene, utfordringen og selve tilfredsstillelsen av å arbeide mot et meningsfullt mål og å lykkes. Hva som driver motivasjonen er viktig å ha et bevist forhold til; all forskning viser at det er størst sannsynlighet for å lykkes med krevende og komplekse oppgaver hvis man er drevet av indre motivasjon – gleden og tilfredsstillelsen underveis er viktig for å ha den nødvendige gjennomføringsevnen.

Hva er mulighetene og hva er barrierene?

Selv om man er motivert, og vet hva man vil og ønsker, vil det både ligge muligheter og hindringer på veien mot målet. For idrettsutøvere kan det både være fysiske og mentale muligheter og begrensninger. Ofte henger dette sammen med ressursene man har. På samme måte vil det være for medarbeider i kunnskapsvirksomheter være faglige og mentale muligheter og barrierer. Det å utnytte mulighetene, og å bruke «godfoten» og «ressursmappa» på veien mot målet, vil være helt avgjørende for å lykkes og å overvinne barrierene og hindringen på veien.

På samme måte som man gjennomfører SWOT-analyser i virksomheter, vil personlig kartlegging av styrker, svakheter, muligheter og trusler være viktige på individnivå. Dette for å legge sin personlige strategi og plan, og å lede seg selv på en effektiv måte.

Nøkkelen til å nå målet

Når man har en bevisst holdning og oppfatning om HVOR er jeg, HVOR skal jeg, HVORFOR vil jeg dette og HVA er mulighetene og barrierene, vil man i langt større grad ha et godt grunnlag for å ta valg som fører til suksess.