article banner
Grant Thornton informerer

Gunstig med aksjesparekonto

Oppretter du en aksjesparekonto og kjøper og selger børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond gjennom denne, utsettes beskatningen av eventuelle gevinster og fradrag for tap. Ut 2017 kan du også overføre poster som du allerede eier til kontoen.

Under finner du innholdet i Revisorforeningens artikkel

 

Hensynene bak bestemmelsen er å stimulere personlige skattytere til å foreta langsiktige investeringer i verdipapirer. Aksjesparekontoen er da et alternativ til å opprette et eget aksjeselskap for å oppnå skattefrie gevinster i fritaksmetoden. Skattemessig behandling av kontoen er regulert i en egen bestemmelse i skatteloven § 10–21, og har visse begrensinger i forhold til fritaksmetoden. Blant annet er ikke utbytte skattefritt og det er begrensninger i hvilke verdipapirer som omfattes av skattefritaket i aksjesparekontoen. En åpenbar fordel ved aksjesparekontoen fremfor alternativet med et eget aksjeselskap og fritaksmetoden, er adgangen i 2017 til å overføre eksisterende verdipapirer innenfor ordningen skattefritt.

Opprett konto

Du må aktivt gjøre noe for å opprette aksjesparekonto. De fleste tilbydere av verdipapirhandel tilbyr også ordningen. Det koster normalt ikke noe å opprette kontoen.

Det er kun personlige skattytere som kan opprette aksjesparekonto.

Kjøp og salg gjennom kontoen 

Kontoen må tilføres midler før man kan kjøpe og selge. Det er ikke noe i veien for at innskuddet på kontoen er lånefinansiert. Står pengene urørt på kontoen, er det verdt å merke seg at det ikke kan opptjenes renter.

Kontoen kan bare benyttes til investering i børsnoterte aksjer eller egenkapitalbevis i selskaper hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Børsnoterte aksjer avgrenses på samme måte som ved formuesbeskatningen. Aksjer notert på Oslo Axess regnes som børsnoterte aksjer, mens aksjer notert på OTC-liste eller Merkur Market ikke anses som børsnoterte. Er planen å investere i verdipapirer utenfor ordningen, for eksempel i mindre selskaper eller gründerselskaper, er man dermed utenfor ordningen.

Gevinst og tap

Gevinster er fritatt for skatt mens tap ikke gir fradrag. Du kan ta ut opprinnelig innskudd uten beskatning og det er kun uttak ut over innskuddet (gevinster) som er skattepliktig. Skattepliktig uttak etter fradrag for skjerming oppjusteres med 1,24 for 2017 og beskattes med 24 %.

Eksempel på uttak

Et innskudd på én million kroner har gitt en realisert gevinst på 500 000 kroner. Her kan én million kroner tas ut uten beskatning. Gevinsten på 500 000 kroner kan investeres videre uten beskatning. Den kan også tas ut, men da beskattes hele uttaket etter fradrag for skjerming. Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste av innskuddet gjennom året, her én million kroner. Skjermingsrenten fastsettes etter utløpet av inntektsåret og var for 2016 på 0,4 %. For 2017 ble det vedtatt et risikopåslag på 0,5 %. Vi kan derfor tenke oss en skjermingsrente på 0,9 % for 2017. Gevinsten reduseres da med kr 4500 til kr 495 500 som multipliseres med 1,24 og gir kr 614 420. Beløpet skattlegges med 24 % som utgjør kr 147 461. Det tilsvarer en skatteprosent på 29,76 % på kr 495 500, som ved ordinær beskatning av aksjegevinster.

Eksempel på utbytte

Vi forutsetter samme innskudd på én million kroner. Én av plasseringene på 100 000 kroner gir et utbytte på 5000 kroner. Utbytte er ikke unntatt skatteplikt i ordningen, men skattlegges på kontohaver. Forskjellen er imidlertid at skjermingsgrunnlaget her blir én million kroner (skjermingsfradrag kr 4500) i stedet for kr 100 000 (skjermingsfradrag kr 900). Skattepliktig utbytte på disse aksjene i aksjespareordningen blir dermed kun kr 500, i stedet for kr 4100 som det ville blitt om kontohaver hadde
eid disse aksjene direkte.

Overføring til aksjesparekontoen – gunstig overgangsordning

Kontohaveren kan på ethvert tidspunkt overføre personlig eide verdipapirer til aksjesparekontoen. Det anses som en skattepliktig realisasjon. Innskuddet settes til verdien av det overførte på overføringstidspunktet og kontohaver skattlegges på samme måte som ved et ordinært salg. Overføres verdipapirer fra aksjesparekontoen til kontohaveren, anses det tilsvarende som et skattepliktig uttak fra kontoen. 

Ved overgangsordning som gjelder ut 2017, kan derimot overføringer skje skattefritt. Etter overføringen kan det deretter realiseres skattefritt og vederlaget kan på nytt investeres. Siden overføringen ved overgangsordningen ikke utløser skatt for kontohaver, er innskuddet ikke verdien på overføringstidspunktet, men en videreføring av kontohavers opprinnelige inngangsverdi.

Har kontohaver i dag noen personlig eide aksjer med gevinst og noen med tap, bør de med gevinst overføres i 2017 under overgangsregelen. Aksjer med tap bør eventuelt realiseres utenfor ordningen. Alternativt kan aksjer med tap overføres ordningen etter 2017.

Opphør av aksjesparekontoen

Ved opphør av aksjesparekonto skattlegges innestående på kontoen fratrukket innskudd på kontoen på samme måte som uttak fra kontoen. Er innestående på kontoen lavere enn innskudd på kontoen, anses differansen som tap på aksjer. Tapet skal oppjusteres med 1,24 og kan føres til fradrag i kontohavers inntekt.

Skattedirektoratet med avklaringer

Skattedirektoratet har på skatteetaten.no under «Aksjesparekonto – ASK» lagt ut nærmere informasjon og FAQ.

Det fremgår blant annet at ved dødsfall kan en aksjesparekonto overføres arvingen til skattemessig kontinuitet. Kontoen kan også gis som gave. Hele kontoen må overføres.

Kontoen kan videre ikke eies i sameie og den kan ikke splittes. Det må forstås slik at når det er flere arvinger eller gavemottakere, må en av disse overta hele aksjesparekontoen. Når det er flere arvinger, er det trolig ikke dødsfalltidspunket som blir det avgjørende for om kontoen er opphørt, men utlodningen/skifte av dødsbo. Avtaler arvingene i oppgjøret at en av arvingene skal få aksjeparekontoen og en annen huset eller kontanter, kan man trolig unngå opphør av kontoen og dermed beskatning.

https://www.revisorforeningen.no/kundesider/min-side/medlemsinformasjon/gunstig-med-aksjesparekonto/