article banner
Skatt

Statsbudsjettet for 2020

Lars Pløen Lars Pløen

Selskapsskatt

Justeringer i rentebegrensningsreglene

Det foreslås visse endringer og presiseringer i skatteloven § 6-41:

  • «Selskap mv. i konsern» skal omfatte selskap mv. som i regnskapsåret før inntektsåret «kunne ha vært konsolidert linje for linje» i utgående balanse i et konsernregnskap dersom IFRS hadde vært anvendt.
  • Selskap mv. i konsern som er overtakende selskap i en fusjon i inntektsåret kan ikke benytte unntaksregelen på selskapsnivå.
  • EBITDA-regelen for nærstående gjelder for selskap mv. i konsern som er unntatt fra rentebegrensing selv om konsernet har netto rentekostnader lavere enn MNOK 25. Det forutsettes at netto rentekostnader til nærstående utenfor konsernet utgjør minst MNOK 5.

Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

 

Forenklinger og innstramminger i Skattefunn-ordningen

Det foreslås følgende endringer:

  • Økt maksimal timesats for egenutført FoU fra NOK 600 til NOK 700, som også skal gjelde ved innkjøp av FoU fra nærstående.
  • Fradragsgrunnlag for egenutført og innkjøpt FoU settes til maksimalt MNOK 25 per skattepliktig.
  • En felles fradragssats på 19 % for alle skattepliktige uavhengig av bedriftens størrelse.
  • Fradragsretten begrenses til kjøp av FOU-tjenester fra land innenfor EØS og fra land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.
  • Krav om prosjektregnskap for nærstående underleverandører.

Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

 

Eiendomsskatt

Fra 2020 reduseres maksimal eiendomskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 til 5 promille, samt at boliger og fritidsboliger som takseres av kommunen selv gis en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %.

Lovendringene gis med virking fra 2020.

 

Formuesskatt

Den særskilte verdsettelsesregelen for nystiftede selskap oppheves, slik at aksjene i stiftelsesåret verdsettes etter hovedregelen om skattemessig formuesverdi.

Det foreslås at verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskaper som har vært part i visse fusjoner forskyves fra 1. januar i inntektsåret til 1. januar i skattefastsettingsåret.

Videre foreslås endring i reglene om verdsettelse av næringseiendom eid gjennom aksjeselskaper eller selskap med deltakerfastsetting. Endringen innebærer at næringseiendom verdsatt etter sikkerhetsventilen i skatteloven § 4-10 skal legge til grunn 100% av den dokumenterte omsetningsverdien ved beregning av formuesverdi.

Det er foreslått at endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

 

Skattemessige konsekvenser av ny regnskapsstandard for unoterte banker og finansforetak

Implementering av IFRS 9 Finansielle instrumenter for banker og finansforetak kan gi en implementeringseffekt.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 ble det gitt en særskilt bestemmelse i skatteloven som ga fradragsrett for implementeringseffekten (evt. plikt til inntektsføring) for noterte banker og foretak, som pliktet til å gå over til anvendelse av IFRS 9 i 2018. Det foreslås å utvide skattelovens regler om fradragsrett for implementeringseffekten til også å gjelde unoterte banker og finansforetak.

Det foreslår at endringen trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2020.

 

Personskatt

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

Det foreslås at vilkåret om maksimalt antall ansatte i selskapene i opsjonsordningen økes fra 10 til 12, og at maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra NOK 500 000 kroner til MNOK 1.

Tidspunktet for iverksettelse av endringene er avhengig av EFTAs overvåkningsorgans (ESA) godkjennelse, så

Endringene iverksettes så snart godkjenningen av EFTAs overvåkningsorgan foreligger, men tidligst fra 1. januar 2020.

 

Arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS

Det foreslås at øvre beløpsgrense på NOK 97 000 ikke skal gjelde ved arbeidsgivers dekning av dokumenterte utgifter til besøksreiser med rutegående fly innenfor EØS.

Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

 

Underholdsbidrag

Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag foreslås opphevet.

 

MVA/Toll

«350-kronersfritaket» avvikles

Det foreslås å avvikle fritaket for merverdiavgift, særavgifter og toll på varer med en verdi på mindre enn NOK 350 med virkning fra 1. januar 2020.

Det vil være den utenlandske selgeren eller formidler (markedsplass mv.) som har ansvaret for å beregne og betale mva ved salg til forbrukere i Norge. Det foreslås en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere ved salg av varer med en verdi på inntil 3 000 kroner til forbrukere i Norge i løpet av 2020. Denne ordningen kalles for VOSC-registrering («VAT on small consignments»).

 

Omtalesaker – et utvalg

  • Kildeskatt på renter og royalty

Utredningen har tatt lengre tid enn ventet og det tas sikte på å sende ut et høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty i 2019 og å fremme et lovforslag i 2020.

  • Status – innføring av digitalskatter

Det foreslås ingen digitalskatter i statsbudsjettet.

Det vises til OECD/G20s Inclusive Framework, og deres arbeid med å finne en permanent løsning for å skattlegge digitale virksomhetsmodeller, samt høringsnotatet som ble utgitt av OECD i februar 2019.