article banner
Statsbudsjettet 2019

Merverdiavgift og enkelte særavgifter

Merverdiavgift og enkelte særavgifter

I budsjettet for 2019 foreslås det ingen regelendringer på merverdiavgiftsområdet.

Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker fra 1. juli 2019. Dette forslaget vil regjeringen imidlertid komme tilbake til.

Det var i forkant knyttet spenning til om regjeringen ville foreslå å reversere det gjeldende avgiftsfritaket for import av varer med verdi under kr 350. Selv om regjeringen erkjenner at fritaket innebærer en forskjellsbehandling av den norske handelsnæringen, foreslår de allikevel ikke å gjøre noe med fritaket nå, men regjeringen vil følge med på utviklingen i EU.

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på sjokolade- og sukkervarer til nivået for 2017, med prisjustering. Den kraftige avgiftsøkningen i 2018 på ca. 80 % blir altså reversert, men bare for deler av næringen. Endringen gjelder ikke alkoholfrie drikkevarer slik at brus fremdeles vil være rammet av den kraftige avgiftsøkningen fra 2018. Regjeringen uttaler at de vil sette ned et utvalg for å vurdere sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer, og vil komme tilbake til disse avgiftene senere.

Når det gjelder flypassasjeravgiften foreslås det en differensiert avgift med henholdsvis en lav sats på kr 75 som vil gjelde flyreiser innad i EU, og en høy sats på kr 200 som gjelder reiser utenfor EU. Det foreslås å innføre satsene fra 1. april 2019.