Som siste års masterstudenter i Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet ved Universitetet i Oslo har vi vært så heldig å ha vår praksisperiode hos Grant Thornton. I fem uker har vi vært en del av People & Culture avdelingen hvor vi har jobbet med mange interessante og spennende prosjekter som har vært relevant for vårt studie og det vi ønsker å jobbe med i fremtiden. Vi har blitt tatt imot med åpne armer og følt oss velkomne fra første stund.

I disse ukene har vi hatt to hovedprosjekt som vi har jobbet aktivt med. Det første prosjektet innebar å revidere rollebeskrivelsene og karriereveien som er i Grant Thornton Norge. Det var et behov for å tydeliggjøre både forventninger, ansvarsområder og arbeidsoppgaver, samt kartlegge kompetansebehovet tilknyttet til de ulike rollene i organisasjonen. Det andre prosjektet var den årlige utviklingssamtalen hvor vi har utformet forslag til 5 spørsmål tilknyttet hver rolle i karriereveien. Vi håper at disse kan benyttes som supplement med formål om å bidra til karriereutvikling. Vi har også bistått i evaluering av onboarding, samt fått innføring i coaching og rekrutteringsprosessen – noe som har vært veldig lærerikt!

Allerede fra første dag så vi hvordan teorien vi har lært gjennom våre studier blir manifestert i praksis, noe som har gitt oss en økt forståelse og kunnskap om ledelsesstiler, organisasjonskultur, kompetanseutvikling og organisasjonslæring. Dette er erfaringer vi kommer til å ha stor nytte av senere i arbeidslivet. Vår fantastiske veileder Madeleine har vært en god støtte underveis og bistått med både faglig innhold og veiledning, samtidig som vi har fått stor tillit og selvstendighet i utførelsen av våre arbeidsoppgaver. Vi har også fått god oppfølging og hjelp fra Elena og Niklas som har bidratt til at praksisperioden har vært veldig lærerik og inspirerende.

Vi har fått erfart hvordan organisasjonskulturen ORK er gjennomgående i alle ledd. Alle i Grant Thornton Norge skal være en omtenksom, relasjonsbyggende og kunnskapsdelende medarbeider, noe som har kommet tydelig frem i måten vi har blitt tatt imot. Alle har vært inkluderende, engasjerte og hjelpsomme, noe som har bidratt til at vi har fått god innsikt i GTN som arbeidsplass og at vi har følt oss godt ivaretatt. I tillegg er dette noe vi har observert daglig i kontorlandskapet blant medarbeiderne, hvor samarbeid, støtte og veiledning står sentralt.

Tusen takk for en flott praksisperiode! 

Aneta og Cecilie