article banner
Nyheter

Forslag om utsatt frist for årsregnskapet og avholdelse av ordinær generalforsamling

Næringsdepartementet forslår at fristen for innsending av årsregnskapet i 2020 utsettes i to måneder til 31. august. Det foreslås tilsvarende utsatt frist for å avholde ordinær generalforsamling.

 

Forslaget innebærer en midlertidig lovendring på grunn av korona pandemien og gjelder fristen for innsending av årsregnskapet og avholdelse av ordinær generalforsamling i 2020.

 

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2020. Det samme gjelder fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 og fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3.

 

Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak. Det vil si at fristene i aksjeloven § 5-5 første ledd, allmennaksjeloven § 5-6 første ledd og samvirkelova § 41 første ledd første punktum utsettes med to måneder for ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i 2020.

 

Det foreslås at loven skal gjelde frem til 31. desember 2020, slik at foretak med avvikende regnskapsår også omfattes av forslaget.

 

Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 19. mai. Det er forventet at forslaget blir vedtatt og trer i kraft kort tid etter dette.