article banner
Nyheter

Kompensasjonsordningen for næringslivet

I slutten på mai foreslo Regjeringen enkelte endringer i kompensasjonsordningen. Nå er endringene vedtatt med enkelte justeringer. Egenandelen er fjernet, ordningen er utvidet til å gjelde juni, juli og august og vilkårene for egen ordning når det gjelder sesongbedrifter er på plass. Det er nå åpnet for at det kan søkes om kompensasjon for mai.

Egenandelen fjernet

For virksomheter som ikke var pålagt stengt av myndighetene, var det opprinnelig en egenandel på kr 10 000 som gjaldt for mars. Denne ble først redusert til kr 5 000 for april, og er nå vedtatt fjernet fra og med mai. Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.

Mulig å søke for mai

Søkeportalen i kompensasjonsordningen.no er nå åpen for å søke om tilskudd for mai for de som oppfyller vilkårene. Virksomheten må ha hatt et omsetningsfall på minst 30 % i mai for å kunne søke.

Søknadsfrist

Det er fremdeles mulig å søke kompensasjon for mars og april i tillegg til mai.

Det har vært noe forvirring knyttet til søknadsfristen for disse månedene fordi Regjeringen kom med ulike signaler vedrørende dette den 17. juni. I pressemelding fra 23. juni fremkommer det at fristen for å søke for disse månedene er 31.juli.

Ordningen utvides til å gjelde også for juni, juli og august. Det kan søkes etterskuddsvis for hver enkelt måned, og siste søknadsfrist for alle disse tre månedene er 30. september. 

I en annen pressemelding fra23. juni fremkommer det at søknader om tilskudd for juni og juli vil bli behandlet samlet tidlig i august. Det vil altså ikke være mulig å søke om tilskudd for juni i juli måned. Redusert kapasitet i juli oppgis som årsak til dette.

Ordningen trappes gradvis ned for disse 3 månedene ved at støttefaktoren reduseres til 0,7 for juni og juli og 0,5 for august og maksimal støtte reduseres til NOK 70 mill i juni og juli og NOK 50 mill i august.

Sesongbedrifter

Det er fastsatt egne vilkår for beregning av tilskudd for sesongbedrifter.

Sesongbedrifter er definert som foretak som har omsetning på mer enn 50 prosent fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Også virksomheter som er umiddelbart tilknyttet sesongbaserte virksomheter er omfattet av dette, for eksempel restauranten i alpinbakken. Minst 80 prosent av omsetningen må være innenfor en sammenhengende seks måneders periode forrige år for at foretaket skal komme inn under ordningen.

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir tilpasset med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren er omsetningen i samme måned i fjor som støttemåneden, dividert på omsetningen for hele fjoråret, multiplisert med 12.

 

 

Eksempel:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongbedrifter kan selv velge om de vil benytte denne sesongmodellen når de søker, eller om de vil benytte den generelle beregningsmodellen som gjelder alle foretak. Dersom de velger sesongmodellen, må den benyttes for alle månedene det søkes om tilskudd for, det er ikke mulig å sjonglere mellom de to modellene for ulike måneder. Det innebærer at støttebeløpet blir tilsvarende nedjustert for de månedene som faller utenfor sesong.

Alle som velger å søke etter sesongmodellen, må sende inn ny søknad for mars og april for ny beregning. Har foretaket krav på mer tilskudd, vil det bli etterbetalt. Hvis foretaket har fått for mye tilskudd, kommer det automatisk krav om tilbakebetaling.

Du kan lese mer om ordningen for sesongbaserte virksomheter her.

Finansdepartementets pressemelding om endringene omtalt ovenfor kan du lese her.