article banner
Nyheter

Kontantstøtteordningen – søkeportal og forskrift er på plass

Fredag 17. april var forskriften som regulerer ordningen på plass, og på lørdag åpnet portalen hvor virksomheter kan søke om kompensasjon.

Foretak som er pålagt av staten å stenge kunne søke fra lørdag 18. april. Andre foretak med betydelige inntektstap kan søke fra mandag 20. april.

Søkeportalen finner du her. Der ligger det også mye nyttig informasjon og veiledning i forbindelse med søknadsprosessen.

Nedenfor finner du også svar på en rekke spørsmål vedrørende ordningen.

Hvem kan få kompensasjon?

Ordningen gjelder i utgangspunktet for alle foretak med plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret, og enkeltpersonforetak som skal registreres i Enhetsregisteret. For å være omfattet av ordningen må melding om registrering av foretaket ha vært mottatt av Foretaksregisteret/Enhetsregisteret senest 1. mars.

For enkeltpersonforetak må innehaver ha inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde. Dette er oppfylt dersom inntekten fra foretaket i 2019 utgjorde minst 50 prosent av innehavers/deltagers personinntekt.  

Foretaket må være skattepliktig til Norge.

Unntak

Foretak med aktivitet i visse næringer omfattes ikke av ordningen, det gjelder følgende:

 • Foretak som er finansskattepliktige etter folketrygdloven § 23-2 a
 • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5
 • Foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
 • Flyselskap med norsk driftstillatelse
 • Foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911 Barnehager i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)

Institusjoner/organisasjoner som ikke har erverv til formål faller også i utgangspunktet utenfor ordningen. Men dersom disse driver økonomisk virksomhet som er skattepliktig, vil de allikevel være omfattet av ordningen for den del av virksomheten som er skattepliktig.

Kan foretak uten ansatte få kompensasjon?

Nei, foretak uten ansatte har ikke krav på kompensasjon.

Foretaket må på tidspunktet for tildeling av kompensasjon være registrert i arbeidsgiverregisteret og må ha hatt minst en ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020. Minst en ansatt må ha utbetalt lønn i februar eller mars 2020.

Selskap etter selskapsloven anses å ha ansatte dersom minst en personlig deltaker har inntekt fra selskapet som sin hovedinntektskilde.

Hvor stort må omsetningsfallet være og hvordan beregnes det?

Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 20 prosent i mars og minst 30 prosent i april og mai.

For å finne ut hvor stort omsetningsfallet har vært, må det først beregnes hva som ville vært den antatte omsetningen i den aktuelle måneden dersom vi ikke hadde hatt virusutbruddet. Denne beregnede antatte omsetningen måles deretter mot den faktiske omsetningen i den aktuelle måneden.

Den antatte omsetningen beregnes med utgangspunkt i hva omsetningen var for den aktuelle måneden i 2019. Dette skal justeres med vekst eller fall i omsetningen fra månedene januar og februar i 2019 sammenlignet med januar og februar i 2020. Denne justeringen betyr at selskaper som har hatt vekst vil få mer i støtte, mens selskaper som har hatt en reduksjon i omsetningen vil få mindre støtte.

Dersom foretaket ikke eksisterte i 2019, skal januar og februar i år brukes for å beregne omsetningsfallet. Det samme gjelder foretak som på bakgrunn av omstrukturering ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen.

I portalen hvor det søkes om støtte finnes det en kalkulator som beregner omsetningsfallet. Denne finner du her.

Hva regnes som omsetning?

I denne sammenheng betyr omsetning inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført.

Som omsetning anses også inntekt foretaket har som erstatter inntekter som nevnt ovenfor. Dette kan for eksempel være offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronautbruddet. Kompensasjon foretaket har fått etter denne ordningen skal imidlertid ikke regnes som omsetning i denne sammenheng.

Inntekt ved utleie av fast eiendom regnes som omsetning, men ikke annen avkastning av fast eiendom. Avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler anses heller ikke som omsetning.

Er det flere vilkår som må være oppfylt for å få kompensasjon?

Ja, i forskriften er det listet opp en rekke vilkår som må være oppfylt for at foretaket kan søke om kompensasjon, disse er som følger:

 • Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.
 • Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt.
 • Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018 må være levert av foretak som ble etablert i 2018 eller tidligere. Øvrige rapporteringsplikter etter skatteforvaltningsloven kapittel 8 med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til tilskuddsordningen trer i kraft, eller fra det senere tidspunktet foretaket ble etablert, må være levert.
 • Tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister.
 • Foretaket kan ikke være registrert i Foretaksregisteret under avvikling.
 • Foretaket kan ikke ha vært insolvent, slik dette er definert i konkursloven, før koronautbruddet.
 • Det kan ikke eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket.
 • Person med ledende roller knyttet til foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene.

Foretak som er under konkursbehandling kan heller ikke få tildelt eller utbetalt tilskudd. Det samme gjelder foretak som er begjært tvangsoppløst.

Hvor mye kan man få i kompensasjon?

Her er det forskjell på foretak som er pålagt å stenge av staten og de som ikke er det.

Foretak som er pålagt å stenge av staten vil få kompensert inntil 90 % av foretakets uunngåelige faste kostnader. Kompensasjonen beregnes slik:

Faste uunngåelige kostnader x omsetningsfall i prosent x justeringsfaktor på 0,9.

Foretak som ikke er pålagt å stenge av staten vil få kompensert inntil 80 % av foretakets uunngåelige faste kostnader. Disse foretakene må dekke en egenandel av de faste uunngåelige kostnadene på kr 10 000. Kompensasjonen beregnes slik:

(Faste uunngåelige kostnader – egenandel kr 10 000) x omsetningsfall i prosent x justeringsfaktor på 0,8.

Kompensasjonen kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.

Hvis foretaket gikk med underskudd i 2019 kan kompensasjonen bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet, etter en særskilt beregningsmetode. Dette gjelder likevel ikke hvis foretaket, ved revisorbekreftede opplysninger, kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad.

Hvilke opplysninger må foretaket gi i søknaden?

Innledningsvis må det svares ja/nei på en del spørsmål for å avklare om foretaket oppfyller vilkårene for å søke om kompensasjon.

Er vilkårene oppfylt, må foretaket gi følgende opplysninger som må være klart når det skal søkes:

 • næringstype, og opplysning om det drives delt næring
 • enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap skal opplyse om inntekt fra virksomheten er hovedinntektskilden
 • omsetningstall for aktuelle perioder (hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019 trenger du kun tall for 2020):
 • omsetning for måneden det søkes tilskudd
 • omsetning for tilsvarende måned i 2019
 • omsetning for januar og februar i 2019
 • omsetning for januar og februar i 2020
 • andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet
 • perioden det søkes for
 • faste, uunngåelige kostnader for måneden det søkes kompensasjon for
 • opplysning om virksomheten anses stengt av staten
 • sesongbetont drift
 • søkers bankkontonummer slik det fremgår i bankenes felles Konto- og adresseringsregister
 • om søker er skattepliktig til Norge.
Hvilke kostnader er omfattet av ordningen?

Det er virksomhetens faste uunngåelige kostnader i måneden det søkes kompensasjon for som er omfattet av ordningen.

Som faste uunngåelige kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie

I tillegg medregnes netto rentekostnader. Valutatap- og gevinst skal ikke inngå i rentekostnader og –inntekter ved beregning av netto rentekostnad.

Det er kun kostnader som var avtalt før 1. mars som kan medregnes. Det samme gjelder kostnadsøkninger utover normal prisjustering. Et unntak fra dette er kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon.

Kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv., regnes ikke som faste og uunngåelige. Slike kostnader kan bare medtas med det laveste av henholdsvis beløp i henhold til avtalen og det beløp som faktisk kreves av avtalemotparten.

De faste, uunngåelige kostnadene skal tilordnes jevnt over perioden de påløper. Tilsvarende skal faste uunngåelige kostnader ved leasing og leie fordeles jevnt over perioden leiebeløpet gjelder. Faste, uunngåelige kostnader som påløper periodevis, skal fordeles jevnt over den perioden som kostnaden gir virksomheten en fordel.

I søkeportalen er det en veiledning med mye nyttig informasjon om hvilke kostnader som kan tas med og hvilke som ikke kan tas med under den enkelte post ramset opp ovenfor. Det anbefales å bruke denne veiledningen som du finner her.

Hvilken periode kan det søkes kompensasjon for?

Kompensasjonsordningen gjelder foreløpig for månedene mars, april og mai 2020.

Når kan det søkes om kompensasjon?

Søknad om tilskudd etter ordningen kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden tilskuddet skal dekke.

Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke allerede fra lørdag 18. april. Andre foretak med betydelige inntektstap kan søke fra mandag 20. april.

Søknad om tilskudd for april kan først sendes inn 15. mai. Tilsvarende kan det først søkes om tilskudd for mai i juni.

Er det noen endelig frist for å søke om kompensasjon?

Ja, siste frist for å søke kompensasjon etter ordningen er 30. juni.

Hvilke foretak er det som er pålagt av staten å stenge?

Foretak i bransjene som er listet opp nedenfor anses stengt av staten. Enkelte foretak driver blandet virksomhet hvor bare en del av virksomheten regnes som stengt av staten. I slike tilfeller er det et krav om at minst 50 prosent av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet i bransjer som er listet opp nedenfor for at foretaket regnes som stengt av staten.

 • Serveringssteder hvor det ikke serveres mat, herunder kafe uten matservering, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 • Frisørtjeneste, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
 • Treningssentre, herunder dansestudio/danseskole, rideskole
 • Svømmehaller, badeland, badstuer
 • fornøyelsesparker, dyrehager, akvarier, opplevelsessentre, lekeland, rafting og liknende aktiviteter
 • Bingohaller, bowlinghaller, go-cart
 • Bussreiser (turreiser)
 • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som tilbyr alternativ behandling
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp.
 • Tannleger
Er det noe minimum-/maksimumsbeløp for hva foretaket kan få i kompensasjon?

Ja, hvis beregnet kompensasjon for den aktuelle måneden det søkes for er under kr 5 000, utbetales det ikke.

Maksimal kompensasjon per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner. Denne grensen gjelder både for enkeltforetak og konsern. Av dette utbetales beregnet kompensasjon opp til 30 millioner kroner i sin helhet. Beregnet kompensasjon som overstiger 30 millioner kroner vil avkortes med 50 prosent.

Hvis et foretak for eksempel har beregnet kompensasjon på kr 50 millioner, vil de motta 30 millioner uavkortet. De neste 20 millionene avkortes med 50 prosent, som betyr at foretaket av disse bare får 10 millioner i kompensasjon. Til sammen får foretaket 40 millioner i kompensasjon.

Maksimal kompensasjon på 80 millioner kroner oppnås når den beregnede kompensasjonen er minst 130 millioner kroner (full kompensasjon for de første 30 millioner kroner, deretter justering av de siste 100 millioner kroner med 50 prosent, som gir utbetalt kompensasjon på 50 millioner kroner. Samlet utgjør det utbetalt 80 millioner kroner).

Er det krav om bekreftelse fra revisor/regnskapsfører for å søke?

Det skal ikke vedlegges noen bekreftelse når det søkes om kompensasjon, men foretaket må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Foretaket skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

Ettersom foretaket uansett må få en bekreftelse fra revisor/regnskapsfører vedrørende innholdet i søknaden, kan det anbefales å involvere revisor/regnskapsfører før søknad sendes for å forsikre at beregningen av omsetningsnedgangen og vurderingen av hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon blir korrekt og kan bekreftes av revisor.

Skal det sendes inn dokumentasjon sammen med søknaden?

Det skal ikke sendes inn dokumentasjon som vedlegg til søknaden i søknadsportalen. Foretaket kan imidlertid i ettertid bli bedt om å fremlegge dokumentasjon.

I forskriften som er fastsatt fremgår det at det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert.

Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter.

Myndighetene kan også etterspørre annen dokumentasjon ved en eventuell etterfølgende kontroll.

Hvordan skal foretaket søke?

Søknaden sendes i en nyopprettet søknadsportal som du finner her.

Hvem kan søke på vegne av foretaket?

Det er personer i foretaket som er registrert med nøkkelrolle i Enhetsregisteret som kan sende inn søknad. Med nøkkelrolle menes en av følgende roller:

 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • styrets leder
 • komplementar
 • innehaver
 • deltaker med fullt ansvar
 • deltaker med delt ansvar
 • daglig leder eller administrerende direktør
 • bestyrende reder.

I tillegg kan autorisert regnskapsfører og revisor søke på vegne av virksomheten.

Skal det leveres samlet eller enkeltvis søknad i konsern?

Selskaper som er del av konsern må sende en samlet søknad dersom det til sammen søkes om mer enn 30 millioner i kompensasjon. Alle selskapene i konsernet som vil søke om tilskudd, må sette opp egen «søknad» med oversikt over faste uunngåelige kostnader og omsetningsfall utenfor søknadsskjemaet. Konsernspissen må sende søknadene fra enkeltselskapene samlet til Skatteetaten. De ulike postene skal summeres for alle selskapene i konsernet som søker om tilskudd og fylles inn som én enhet i søknadsskjemaet.

Små konserner med samlet søknad under 30 millioner kroner, kan likevel søke enkeltvis.

Konsolidert konsernsøknad

Et konsern som for eksempel av organisatoriske grunner ikke er berettiget til støtte på foretaksnivå, eller av andre årsaker ønsker å søke som en enhet, kan søke samlet for konsernet som om konsernet var et foretak. Søknaden må da være basert på konsolidert regnskap samlet for den norske delen av konsernet.

Når blir kompensasjonen utbetalt?

Det er lagt opp til at utbetalingene skal skje raskt etter søknaden er behandlet. I forskriften står det at utbetaling skal skje snarest og senest tre uker etter at det er fattet vedtak om utbetaling av tilskudd.

De fleste søknadene blir automatisk behandlet, og da kan utbetalingen forventes få dager etter søknadstidspunktet.

Enkelte søknader vil kreve manuell behandling, og da vil utbetalingen ta noe lengre tid.

Må kompensasjonen tilbakebetales?

I utgangspunktet ikke, men dersom det avdekkes at foretaket har mottatt kompensasjon på urettmessig grunnlag, vil tilbakebetaling kunne kreves. Det kan da også ilegges ytterligere sanksjoner.

Den som søker for foretaket må i søknaden erklære at vedkommende har gjort seg kjent med regelverket og at foretaket faller inn under ordningen. Det må bekreftes at opplysningene er riktige, at de kan dokumenteres og at det på forespørsel kan legges frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal også bekrefte at vedkommende er kjent med at det kan bli ilagt straff eller administrativ sanksjon dersom det er gitt uriktig eller ufullstendig opplysning, eller det unnlates å gi pliktig opplysning.