article banner
Statsbudsjettet 2022

Støre-regjerningen - aksjebeskatningen

Støre-regjerningen - aksjebeskatningen

Støre-regjeringen la den 8. november 2021 frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022.

Her er en kort oppsummering av noen av de viktigste forslagene knyttet til aksjebeskatning.

Aksjeutbytte og aksjegevinst

Det foreslås en skatteøkning på aksjeutbytte og aksjegevinst fra 31,68% til 35,2%. Samlet skattetrykk på selskap og aksjonær økes således fra 46,7% til 49,45 %.

Det kan derfor være lønnsomt å vurdere å foreta tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte før nyttår. Alternativt kan lån til aksjonær vurderes, som vil bli beskattet som utbytte (dog normalt ikke rett til skjermingsfradrag).

Det er verdt å merke seg at tilleggsutbytte/skattepliktig låneopptak kan være uheldig formuesskattemessig. Dette da beløpet normalt vil telle med to ganger i aksjonærens formuesskattegrunnlag;

1) ved formuesverdsettelsen av aksjene som skjer på grunnlag av selskapet skattefastsetting per 31. desember 2020, og

2) som innestående på aksjonærens konto ved utgangen av 2021.

Formuesskatteeffekten kan reduseres ved at selskapet gjør en kapitalendring i 2021 (innbetaling fra eller utbetaling til aksjonær). Verdsettelsestidspunktet for formuesskatten flyttes da fra 31. desember 2020 (hvor utbyttemidlene fortsatt er i selskapet) til 31. desember 2022 (hvor utbyttemidlene er tatt ut fra selskapet).

Formuesskatt

Støre-regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen fra 0,85% til 0,95 %.

Bunnfradraget foreslås øket fra NOK 1 500 000 til NOK 1 650 000. For ektefeller innebærer dette en økning fra NOK 3 000 000 til NOK 3 300 000.

Det foreslås videre å redusere verdsettelsesrabatten ved fastsettelse av skattepliktig formue for aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler og verdsettelsen økes fra 55% til 65%.