article banner
Nyheter

Endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

Lørdag 16. mai ble det åpnet for å søke om kompensasjon for april. Det er også gjort enkelte endringer i ordningen med det formål at den skal treffe bedre. En egen modell for sesongbedrifter er også presentert. Her er en oversikt over de viktigste endringene som nå har kommet.

Redusert egenandel

Virksomheter som ikke er pålagt å stenge av Staten må dekke en egenandel av de faste uunngåelige kostnadene. Egenandelen var opprinnelig kr 10 000. Det har vært rettet en del kritikk mot egenandelen, særlig fordi den har rammet små virksomheter hardt. Egenandelen er derfor nå redusert til kr 5 000.

Gaver inntil kr 3 000

Foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det betyr at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd. Inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet vil imidlertid regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende.

Virksomheter som driver med dyrehold

Virksomheter der levende dyr er en del av tjenesten og dyrevernhensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, vil dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader som det kan gis støtte til. Dette vil for eksempel gjelde dyreparker, hundekjøring og rideskoler. Oppdrettsnæringen er ikke omfattet.

Sesongbedrifter

Det som særpreger sesongbedrifter er at de har mesteparten av inntjeningen i løpet av en kort periode, som de må bruke til å dekke løpende kostnader som de har gjennom hele året. Sesongbedrifter som har hoveddelen av sin omsetning i vårmånedene, har blitt rammet ekstra hardt av koronautbruddet.

Det opprettes derfor en egen beregningsmodell for kompensasjon for sesongbedrifter.

Hvem omfattes

Bedrifter som oppfyller følgende vilkår er definert som sesongbedrifter:

  • Bedriften må ha minst 80 prosent av omsetningen sin i løpet av seks sammenhengende måneder
  • Bedriften må yte tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken

Om beregningsmodellen

Beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter blir endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».

Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.

Eksempel:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongfaktor skal også benyttes for månedene utenfor høysesong. Det vil medføre at støtten bli tilsvarende nedjustert.

Virkning fra mars, men kan først søkes om i juni

Beregningsmodellen skal ha virkning fra og med mars, men modellen kan først benyttes ved søknad om støtte for mai måned. Det kan ikke søkes om støtte for mai før i juni. Det betyr at sesongbedriftene frem til dette må søke på vanlig vilkår etter den alminnelige ordningen. Bedriftene vil ved søknad i juni få etterbetalt den ekstra kompensasjonen for alle månedene.

Det er også opplyst i pressemeldingen at det skal utarbeides en egen ordning som kompenserer en andel av vedlikeholdskostnader for sesongbedriftene, for eksempel for alpinanlegg og fornøyelsesparker. Regjeringen vil snart komme tilbake med mer informasjon om dette.

Finansdepartementet må avklare med ESA om ordningen krever notifisering og godkjenning, og få eventuell nødvendig godkjenning før ordningen kan iverksettes.

Hele pressemeldingen som gjelder beregningsmodellen for sesongbedrifter kan du lese her.

Øvrige endringer

I tillegg til det som fremgår ovenfor er det også en del øvrige endringer og presiseringer i forskriften til kompensasjonsordningen. Disse gjelder i hovedsak for søknader for april og mai.

En del av endringene vil påvirke beregningen av stønaden, dette gjelder følgende endringer:

  • Beregnet normalomsetning for den måneden det søkes for skal justeres med prosentvis endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Det fulgte opprinnelig av forskriften at det var periodisert omsetning (inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført) som skulle legges til grunn. Nå fremgår det av forskriften at bokført omsetning kan legges til grunn som alternativ til periodisert omsetninger for å beregne prosentvis endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Det forutsettes at salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven.
  • Beregnet normalomsetning for april og mai 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019.
  • Foretak som er etablert mer enn ett år tidligere enn den kalendermåned det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.
  • For foretak som hadde underskudd i 2019 kan kompensasjonen enten avkortes eller falle helt bort. Slik forskriften opprinnelig lød, gjaldt dette allikevel ikke dersom foretaket kunne dokumentere overskudd i januar og februar 2020. Dette er nå endret slik at det ikke er krav om at selskapet har overskudd i januar og februar 2020, det er tilstrekkelig at det kan dokumenteres at eventuelt underskudd i januar/februar 2020 er lavere enn gjennomsnittlig underskudd per måned i 2019. Med andre ord må foretaket kunne dokumentere gjennomsnittlig bedre resultat for januar og februar 2020 enn gjennomsnittlig resultat per måned i 2019.
  • Når det gjelder faste uunngåelige kostnader er det presisert at del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. ikke kan tas med.
  • Det er også innført en begrensning når det gjelder rentekostnader som kan medregnes. Det fremgår nå av forskriften at for april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i den aktuelle måneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

Vurderer utvidelse av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai. Regjeringen vil vurdere om det er behov for at ordningen skal forlenges eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet.

Hele pressemeldingen om endringer i kompensasjonsordningen kan du lese her.

Den oppdaterte forskriften til kompensasjonsordningen finner du her.