article banner
Skatt

Enighet på Stortinget om krisepakke

Enighet på Stortinget om krisepakke

Mye har skjedd siden fredag da Regjeringen la frem sine første forslag om strakstiltak i forbindelse med Coronakrisen. Her er en oversikt over de tiltakene som et flertall på Stortinget har blitt enige om i dag, utover det som ble foreslått av Regjeringen på fredag.

PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER

Stortinget presiserer i pressemeldingen at alle forslagene er midlertidige ordninger inntil videre. De trer i kraft umiddelbart og utbetalinger skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Permittering

 • Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene
 • Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

Sykepenger

 • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
 • Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Omsorgspenger

 • Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger.
 • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

Stortinget ber regjeringen:

 • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
 • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

SOSIALE YTELSER

 • Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.