article banner
Nyheter

Nye koronatiltak – forlengelse av kompensasjonsordningen og skatteendringer

Fredag 29. mai presenterte regjeringen en rekke nye tiltak i forbindelse med koronapandemiens fase tre. I tillegg til at kompensasjonsordningen foreslås forlenget, fremmes det forslag om flere endringer på skatteområdet.

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen med kontantstøtte til virksomheter foreslås forlenget slik at den også skal gjelde for juni, juli og august. Ordningen skal imidlertid trappes ned for disse tre månedene. For månedene mars, april og mai har foretak fått kompensert inntil 80 prosent av det som er definert som faste uunngåelige kostnader (90 prosent for foretak som har vært pålagt å stenge av staten). Den foreslåtte nedtrappingen går ut på at for juni og juli kan inntil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader dekkes, og for august 50 prosent.

For mars, april og mai er maksimal kompensasjon et foretak kan få 80 millioner kroner per måned. Det er foreslått en reduksjon av maksbeløpet til 70 millioner kroner per måned for juni og juli og 50 millioner kroner for august.

Det ble ikke foreslått noen endringer i ordningen utover dette.

Formuesskatt – økt rabatt for aksjer og driftsmidler

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Rabatten har gradvis økt, og fra og med inntektsåret 2019 har den vært 25 prosent.

Mange private bedrifter er hardt rammet av konsekvensene av virusutbruddet, og regjeringen vil styrke det norske private eierskapet. Det foreslås derfor å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. inkl. næringseiendom og tilordnet gjeld til 35 pst fra og med inntektsåret 2020.

Den foreslåtte rabatten på 35 pst. omfatter aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskap med deltakerfastsetting samt driftsmidler, herunder næringseiendom. Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den som er formuesskattepliktig. Dette innebærer at det ikke er mulig å oppnå kjederabatt (rabatt i flere ledd), eksempelvis ved å eie næringseiendom gjennom et aksjeselskap.

Når skattyter eier eiendeler som omfattes av verdsettelsesrabatten, reduseres skattyters fradrag for gjeld forholdsmessig mellom verdien av eiendeler som gis verdsettingsrabatt og verdien av den samlede formue.

Skatteinsentivordninger for investeringer i oppstartsselskap

På nærmere bestemte vilkår kan personlige investorer få fradrag for aksjeinnskudd i små oppstartsselskap. Formålet med ordningen er å motivere til økte investeringer i slike selskap. Det er mange vilkår som må være oppfylt for at det gis fradrag etter ordningen, blant annet er fradraget begrenset til 500 000 kroner for investor. Fradragsberettigede aksjeinnskudd er begrenset til 1,5 mill. kroner per foretak. Ordningen kan ikke benyttes av oppstartsselskapets aksjonærer eller ansatte, eller nærstående til disse.

Fordi regjeringen ønsker å stimulere til økte investeringer i oppstartsselskap, foreslås det nå å heve beløpsgrensene til 1 million kroner per investor, og at grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 millioner kroner. I tillegg foreslås det som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 at ordningen utvides til å omfatte ansatte og deres nærstående.

Det foreslås at økningen av beløpsgrensene trer i kraft straks. Det foreslås at utvidelsen til å omfatte oppstartsselskapenes ansatte trer i kraft straks med virkning for inntektsårene 2020 og 2021.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Regjeringen vil fremme privat eierskap og gjøre det gunstigere for medarbeidere å bli medeiere i egen bedrift.

Den fordelen som ansatte i et selskap oppnår ved å kjøpe aksjer i arbeidsgiverselskapet til underpris, er som hovedregel skattepliktig inntekt for den ansatte.

Dersom det er en generell ordning i virksomheten, kan imidlertid ansatte kjøpe aksjer med 20 prosent underpris, men maksimalt inntil kr 3 000 per år, uten at dette blir beskattet.

Regjeringen foreslår nå å øke den skattefrie fordelen fra 3 000 til 5 000 kroner.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Lavere rabatt ved verdsettelse av primærbolig med høy verdi

Primærbolig verdsettes til kun 25 pst. av beregnet omsetningsverdi. Det vil si at det etter dagens regler er en verdsettelsesrabatt på 75 prosent. Regjeringen varsler at den vil foreslå å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi fra inntektsåret 2021.

Regjeringen legger opp til å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger til 50 pst. for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner.

Regjeringen tar sikte på å fremme et forslag i budsjettet for 2021.