article banner
Nyheter

Nye permitteringsregler fra 1. september

I forbindelse med korona pandemien har det blitt innført flere nye og midlertidige regler når det gjelder permitteringer. De siste reglene ble innført med virkning fra 1. september, og i tillegg er det foreslått enkelte midlertidige regler som ikke er endelig vedtatt enda. Her får du en oversikt over hvilke regler som gjelder nå.

Krav om varsel

Arbeidsgiver må varsle de ansatte før permittering iverksettes. Varslet skal være skriftlig, og i utgangspunktet skal varsel gis 14 dager før permitteringen iverksettes.

Ved uforutsette hendelser som arbeidsgiver har liten kontroll over, kan permitteringsvarsel gis med en 2-dagers frist. Dette var aktuelt for veldig mange i starten på korona pandemien i mars. Nå når situasjonen i stor grad er under kontroll, vil det i de fleste tilfeller være hovedregelen om 14 dagers varslingsfrist som gjelder. Fristen på 2 dager kan fremdeles være aktuell, men dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

I varslingsperioden har arbeidsgiver vanlig lønnsplikt, og arbeidstakeren har plikt til å arbeide.

Arbeidsgiverperioden

Etter iverksettelse av permitteringen løper en arbeidsgiverperiode hvor arbeidsgiver plikter å betale lønn til de ansatte.

Etter de alminnelige reglene er arbeidsgiverperioden 15 dager. Med virkning fra 20. mars ble denne perioden redusert fra 15 til 2 dager.

Fra 1. september økes antall dager fra 2 til 10. Merk at dette gjelder permitteringer som iverksettes fra og med 1. september. I praksis betyr dette at permitteringer hvor varslingsperioden ender 31. august eller senere, vil arbeidsgiverperiode på 10 dager gjelde. Dersom varslingsperioden utløper tidligere enn dette, vil imidlertid arbeidsgiverperioden bare være 2 dager.

Når arbeidsgiverperioden er over, må den ansatte søke om dagpenger fra NAV. For rett til dagpenger er det et vilkår om at permitteringsgraden til den ansatte er minst 40 %.

Bortfall av lønnskompensasjon for dag 3- 20 i permitteringsperioden

Med virkning fra 20. mars, ble det innført midlertidige regler om at permitterte ansatte skulle få dekket full lønn inntil 6G fra NAV for 18 dager fra dag 3 til dag 20 i permitteringsperioden.

I forbindelse med at arbeidsgiverperioden økes fra 2 til 10 dager fra 1. september, opphører ordningen med lønnskompensasjon fra samme tidspunkt.

Merk imidlertid at dersom permitteringen ble iverksatt før 1. september, vil permitterte ansatte ha krav på denne lønnskompensasjonen.

Utvidet permitteringsperiode

Maksimal lengde på permitteringsperioden uten lønnsplikt for arbeidsgiver er etter de alminnelige reglene 26 uker i løpet av en 18 måneders periode.  

Det er foreslått at perioden midlertidig forlenges til 52 uker. Dette skal gjelde med virkning fra 1. november 2020.

Frem til 1. november vil det være 26-ukers regelen som gjelder.

Tidligere i vår ble det innført en midlertidig regel for arbeidsgivere som nærmet seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt. Med virkning fra 1. juli ble fritaksperioden forlenget frem til og med 31. oktober 2020 for arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt. Denne midlertidige regelen gjelder fortsatt, og medfører at begrensningen på maks 26 uker i løpet av en 18 måneders periode ikke gjelder for arbeidsgivere som omfattes av denne regelen. 

Arbeidsgiverperiode 2

I forbindelse med forslaget om at permitteringsperioden utvides til 52 uker, er det også foreslått en periode nr. 2 hvor arbeidsgiver har plikt til å betale lønn. Lønnsplikten inntrer i tilfeller hvor den/de ansatte har vært permittert i 30 uker, og lønnspliktperioden er på 5 dager. Det er foreslått at dette skal gjelde fra 1. januar 2021. I praksis betyr dette at arbeidsgiver får plikt til å betale lønn i 5 dager til permitterte ansatte som har vært permittert i minst 30 uker pr 1. januar 2021.