article banner
Skatt

Regjeringens økonomiske tiltak i forbindelse med coronakrisen

Regjeringens økonomiske tiltak i forbindelse med coronakrisen.

Regjeringen presenterte i dag forslag til økonomiske strakstiltak for å hjelpe virksomheter i forbindelse med coronakrisen. Her er tiltakene som gjelder skatt og avgift.

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd i 2018 og 2019. Ordningen innebærer at selskapene i forbindelse med skatteoppgjøret for 2020 får utbetalt et beløp tilsvarende skatteverdien av det underskuddet som føres mot tidligere års overskudd (med renter etter ordinære satser).

Forslaget går ut på at det beregnes et skattefradrag på 22 pst. (25 pst. for finansskattepliktige virksomheter) på grunnlag av årets underskudd, begrenset til positiv alminnelig inntekt for de to foregående årene. Tiltaket gir et kontanttilskudd til selskap tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil først bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjørene i 2021.

Forslaget omfatter bare aksjeselskap mv. som har gått fra overskudd i 2018 eller 2019, til underskudd i 2020. Avgrensingen sikrer at selskapene som nyter godt av tiltaket, også er egnet til å gå med overskudd. Således unngås det at bedrifter som ikke er egnet til å gå med overskudd, eller som i utgangspunktet ikke driver næring, nyter godt av tiltaket.

Regjeringen foreslår at det settes en beløpsgrense på 30 mill. kroner for hvor stort underskudd i 2020 som skal kunne tilbakeføres mot tidligere overskudd.

Det foreslås at ordningen bare skal gjelde etterskuddspliktige skattytere, det vil si aksjeselskap og andre selskap og innretninger som i det vesentlige får inntekten fastsatt som for aksjeselskap.  Enkeltpersonforetak vil etter dette falle utenfor ordningen.

Utsatt betaling av formuesskatt for bedriftseiere

Formuesskatten må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Noen eiere benytter utbytte fra selskapet til å betale formuesskatten. Når selskapet går med underskudd, kan utbytte ikke utdeles av overskuddet. Regjeringen ønsker å avhjelpe likviditetsutfordringene i virksomhetene og foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne utsette betalingen av formuesskatt.

For å avhjelpe likviditetsutfordringene i virksomhetene foreslås det en midlertidig ordning om utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020 for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat i 2020. For selskap som utarbeider konsernregnskap, er vilkåret at konsernregnskapet har negativt resultat for å få utsatt betaling av formuesskatten på aksjer i morselskapet.

Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Videre vil skattyter som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kunne søke om fritak for betaling av forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue i 2020.

Midlertidig opphevelse av flypassasjeravgiften

Finansdepartementet foreslår å oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Avgiften oppheves både for flyginger som er foretatt tidligere i år og for flyginger som påbegynnes i tiden frem til og med 31. oktober 2020. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble kjøpt. Det følger av forslaget at innbetalt avgift for flyginger tidligere i år skal tilbakebetales til flyselskapene.

Du kan lese mer om tiltakene i en egen proposisjon fremlagt i dag:

Økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

Ovennevnte tiltak er en del av de samlede strakstiltakene i fase 1 som regjeringen nå legger frem som følge av virusutbruddet. Det kan være aktuelt med ytterligere tiltak, og regjeringen vil vurdere dette i tiden fremover. Tiltak som vurderes for fase 2 og 3, kan også omfatte ytterligere skattetiltak, særlig tiltak med sikte på å bedre likviditeten.