article banner
Nyheter

Kontantstøtte til næringslivet i forbindelse med koronapandemien

Før helgen fremmet Regjeringen forslag om vilkårene for å kunne motta kompensasjon for virksomheter som har mistet hele eller store deler av omsetningen på grunn av koronapandemien.

Ordningen går ut på at virksomheter skal få dekket en andel av sine faste kostnader av staten.

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Alternativt kan et gjennomsnitt av januar og februar 2020 brukes. Dette kan for eksempel være aktuelt for foretak som ikke hadde virksomhet samme måned året før, foretak som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019 til februar 2020, eller av andre årsaker hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Regjeringens forslag må behandles av Stortinget før det blir endelig. I tillegg må ordningen godkjennes av ESA. Videre må den tekniske løsningen for søknadsportalen på plass, i tillegg til forskriften som regulerer innholdet i ordningen. Regjeringen legger til grunn at søknadsportalen kan åpnes rundt. 17 april, og at utbetalinger også kan begynne allerede i april.

 

Hvem gjelder ordningen for

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:

 • Finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

 

Hvilke kostnader som dekkes og beregning av kompensasjonen

Det er uunngåelige, faste kostnader som omfattes av ordningen. Hva slags kostnader dette skal omfatte, vil bli definert i forskrift. Regjeringen opplyser at det vil være et sett av konkrete poster i næringsoppgaven og nevner som eksempler leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon hvor det skilles mellom de virksomheter som er pålagt å stenge av staten, og de som ikke er det.

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

 

Eksempel:

Virksomhetens omsetningsfall i mars i år er 100 prosent sammenlignet med mars i fjor fordi de er pålagt å stenge. De faste utgiftene utgjør ca. 76 000 kroner i måneden.

Det vil kunne gis kompensasjon på 90 % fordi virksomheten er pålagt å stenge. Det vil si 68 400 kroner i måneden. I virkeligheten vil omsetningsfallet i mars måned være noe mindre ettersom nedstengingen skjedde først litt ut i mars.

 1. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

 

Eksempel:

En virksomhet er ikke pålagt å stenge, men de er hardt rammet av virusutbruddet og har et omsetningsfall på ca. 75 prosent i mars i år sammenlignet med mars i 2019. De faste kostnadene utgjør ca. 150 000 kroner til sammen i måneden.

Av disse trekkes fra egenandelen på 10 000 kroner før beløpet ganges med omsetningsfallet på 75 prosent og dekningsgraden på 80 prosent. Kompensasjonen blir da 84 000 kroner.

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner, og den øvre grensen for støtte per foretak foreslås til 30 millioner kroner per måned. Det foreslås at det settes en høyere maksgrense for konserner, men rammene for dette er foreløpig ikke fastsatt.

 

Praktiske forhold

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil være automatisert gjennom en digital tjeneste. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader.

Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Søknader som blir avslått i den automatiske behandlingen vil gjennomgå en manuell behandling som vil ta lenger tid. 

Det vil bli utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

 

Forbered deg til å søke

Selv om søkeportalen ikke åpne før rundt 17. april, kan du gjøre en del forberedelser allerede nå slik at du har det meste klart til portalen åpner. Du må ha oversikt både over de kostnadene du søker kompensasjon for, og omsetningen for den måneden du skal søke for. Vi bistår deg gjerne i forbindelse med dette.