article banner
Grant Thornton Informerer 4/14

Grant Thornton Informerer 4/14

Leder

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem 8. oktober.
Regjeringen viser til at veksten dempet seg til 2 % i fjor, og det regnes
med en vekst rundt dette også i 2014 og 2015. Veksten i sysselsettingen
holder seg oppe, og regjeringen antar at ledigheten vil holde seg rundt
lave 3 ½ %.


Forslaget til statsbudsjett gir i skrivende stund opphav til hektisk arbeid
på Stortinget, med omfattende forhandlinger og debatter, frem mot
vedtagelsen av budsjettet senest i midten av desember. Det gjenstår bl.a.
å se hvilke av regjeringens skatteforslag som blir vedtatt.


Vi antar at forslagene om forenkling av reglene om beskatning av
deltakerlignede selskaper, hevingen av det maksimale fradragsgrunnlaget
i Skattefunn-ordningen og endringer i skatteklagenemndsordningen
(bedre rettssikkerhet og generell styrking av ordningen), hovedsakelig er
ukontroversielle forslag.


Annerledes stiller det seg for forslagene om å redusere formuesskattesatsen
fra 1 % til 0,75 %, og øke grensen for toll- og merverdiavgiftsfri import
for privat innførsel av varer fra NOK 200 til NOK 500, for å nevne
noe. Regjeringen prioriterer skatte- og avgiftslettelser. Totalt sett foreslår
regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen nesten 8,3
milliarder kroner påløpt og 6,9 milliarder kroner bokført. Redusert
formuesskatt står for halvparten av lettelsene.


Scheel-utvalget, som vurderer norsk selskapsbeskatning i lys av den
internasjonale utviklingen, ble satt ned av den forrige regjeringen. Dagens
regjering har gitt utvalget et justert mandat. I tilleggsmandatet er
utvalget også bedt om å vurdere forslag som gir netto skattelettelser,
ikke bare provenynøytrale forslag. Utvalget skal først og fremst se på
bedriftsbeskatningen, men siden formuesskatten er nært tilknyttet
er også den inkludert i arbeidet. Scheel-utvalget skal etter planen
levere sin innstilling 2. desember.


Her er det altså en del på trappene fremover. Ta gjerne kontakt
med oss for en utdypning av de enkelte forslagene og hvilken
betydning disse kan ha for din virksomhet.


Da gjenstår det å ønske alle en riktig god jul og god lesning!

Christopher L. Eitrem
Partner – Grant Thornton Law Advokatfirma