article banner
Skatt

Avklaring om SkatteFUNN

I en uttalelse av 29. november kommer Finansdepartementet med noen viktige avklaringer knyttet til vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter i forbindelse med SkatteFUNN.

SkatteFUNN fradrag må ligge innenfor EUs regler om offentlig støtte for å være lovlig. Etter dette regelverket er det forbud mot å gi offentlig støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. Et foretak anses blant annet å være i økonomiske vanskeligheter dersom minst halvparten av aksjekapitalen inkludert overkurs er borte på grunn av tap.

Det har vært en del uklarheter knyttet til forståelsen av dette, herunder grunnlaget og tidspunktet for vurderingen. Finansdepartementet har nå kommet med en uttalelse til Skattedirektoratet med en del avklaringer.

Finansdepartementet legger til grunn at normalt vil balansen i sist avlagte regnskap, eller sist avlagte næringsoppgave for bedrifter uten regnskapsplikt, være grunnlaget for vurderingen.

Videre skal tidspunktet for vurderingen være når Norges forskningsråd godkjenner SkatteFUNN-søknaden.

At tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse skal legges til grunn, innebærer at for foretak som får godkjent SkatteFUNN-søknad i 2020, legges siste avlagte regnskap til grunn for vurderingen. Dersom foretaket kan legge frem balanseoppstilling fra kvartalsregnskap eller annen mellombalanse med en nyere balansedato, og som er av en dato før tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse, kan slik balanseoppstilling utgjøre vurderingsgrunnlaget.  

SkatteFUNN-selskap med prosjekt som er godkjent i løpet av 2019, må gjennom en egenerklæring, en obligatorisk avkryssingsboks i skjemaet RF-1053, bekrefte at foretaket ikke var i vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden i 2019, vurdert på grunnlag av siste avlagte regnskap på tidspunktet for godkjennelsen. Kontrollen av vilkåret vil derfor først skje etter innleveringen av skattemeldingen for 2019 (31. mai 2020). For selskap som krever SkatteFUNN-fradrag for prosjekter som er godkjent i løpet av 2019, vil egenerklæringen og kontrollene av denne også kunne skje senere år, dersom slikt fradrag kreves for årene etter 2019.

Denne ordningen vil også gjelde for SkatteFUNN-prosjekter som godkjennes fra og med 1. januar 2020.

For prosjekter godkjent i 2018 viser departementet til sitt brev av 15. mai 2019 til Skattedirektoratet.

Dersom du har noen spørsmål eller har behov for bistand knyttet til dette er det bare å ta kontakt med oss i Grant Thornton.