article banner
Skatt

Kommentarene til statens særavtaler for reiser er publisert

Kommentarene avklarer blant annet hvordan reglene om passasjertillegget ved kjøregodtgjørelse og måltidstrekk skal forstås.

Statens særavtaler for reiser ble endelig fastsatt i sommer, noen måneder forsinket på grunn av langvarig uenighet mellom avtalepartene. Kommentarene til avtalene var imidlertid ikke klare på dette tidspunktet, men ble publisert i melding av 22. oktober.

Etter at avtalene kom i sommer, har det vært uklarhet knyttet til forståelsen av enkelte bestemmelser.

Når det gjelder det såkalte passasjertillegget som kan gis ved kjøregodtgjørelse på reiser i forbindelse med arbeidet, fremgikk det klart av den tidligere innenlandsavtalen at tillegget på kr 1 pr. kilometer ble gitt pr. passasjer. Teksten i den nye avtalen på dette punktet gir imidlertid inntrykk av at det bare gis kr 1 pr. kilometer, uansett hvor mange passasjerer som sitter på i bilen.

I kommentarene som nå er publisert, er det presisert at tillegget på kr 1 skal gjelde pr. passasjer, akkurat som tidligere.

I de nye særavtalene er det også endringer i reglene som gjelder måltidstrekk ved reiser. Endringene kan i enkelte tilfeller medføre at måltidstrekket for et døgn blir høyere enn diettsatsen den ansatte har krav på for det aktuelle døgnet, slik at den ansatte tilsynelatende blir skyldig diett. Det har vært uklart hvordan dette skal behandles i praksis, om reglene skal forstås slik at dietten i slike tilfeller da blir 0, eller om det negative beløpet skal overføres til neste reisedøgn og gå til fradrag i diettsatsen for dette døgnet.

I kommentarene til avtalen som gjelder reiser innenlands er dette nå avklart ved at det er presisert at måltidstrekket ikke kan overstige kostsatsen for den aktuelle dagen. Det betyr i praksis at diettgodtgjørelse til utbetaling i slike tilfeller settes til 0.

I særavtalen er det imidlertid en bestemmelse som sier at dersom “særlige grunner” tilsier det, kan måltider dekkes etter regning i stedet for etter de fastsatte satser. I de nye kommentarene står det at tilfeller der arbeidstaker ikke får dekket alle måltider som følge av trekk i døgnsatsen kan regnes som “særlige grunner”. Dette gir arbeidstakeren mulighet til å få dekket alle måltider etter regning for den enkelte reise i de tilfellene hvor måltidstrekket blir høyere enn diettsatsen.  

Reiseavtalene med kommentarer finner du her.