article banner
Norske rentebegrensningsregler er i strid med EØS-reglene

Norske rentebegrensningsregler er i strid med EØS-reglene

Lars Pløen Lars Pløen

Norske rentebegrensningsregler er i strid med EØS-reglene

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har avgjort at visse begrensninger i de norske rentebegrensningsreglene ikke samsvarer med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett/etableringsfrihet.

Etter ESAs syn er de norske reglene indirekte diskriminerende. Selv om reglene i utgangspunktet gjelder på like vilkår for konsern som opererer innenlands og over landegrensene, er det etter ESAs syn usannsynlig at reglene i praksis vil bli brukt på lån innenfor et norsk konsern. Konsekvensen er en ulempe for de selskaper som opererer på tvers av landegrensene, og ESA mener dette bryter med EØS-avtalens bestemmelser om fri etableringsrett.

ESAs avgjørelse vil ha betydning for selskaper som har grensekryssende virksomhet i Norge og en annen EØS-stat. Disse kan ha fått sine rentefradrag begrenset i større grad enn det som er lovlig og kan kreve tilbakebetaling av skatt.

Det fremheves at utenlandske konsernselskaper ikke har samme mulighet som norske selskaper i skattekonsern til å begrense eller unngå virkningene av rentebegrensningsreglene da de ikke kan gi eller motta konsernbidrag med skattemessig virkning. Norske og utenlandske selskaper behandles således ulikt. Dette kan gjøre det mindre attraktivt å etablere utenlandsk selskap eller filial.

ESA anerkjenner at den norske lovgivningen søker å oppnå gyldige mål som å opprettholde en balansert fordeling av beskatningsmyndighet mellom EØS-statene, samt å unngå skatteunndragelse- og misbruk. Men de norske reglene går lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå dette, da de ikke begrenser seg til å forhindre kunstige ordninger opprettet for å unngå beskatning.

Det følger av ESAs avgjørelse at Finansdepartementet er forpliktet til innen to måneder å treffe nødvendige tiltak for å rette opp forskjellsbehandlingen mellom norske og utenlandske konsernselskaper. Gjøres ikke dette kan ESA ta en stevning for EFTA-domstolen hvor en rettslig prosedyre for å avgjøre spørsmålet følger. Det gjenstår å se hvordan Finansdepartementet vil etterkomme ESAs avgjørelse. Det kan på denne bakgrunn forventes regelendringer som gjelder rentefradragsbegrensning i løpet av høsten.