article banner
Skatt

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019

– økt rapporteringsplikt for arbeidsgivere

Fra 1. januar neste år innføres nye regler på flere områder når det gjelder naturalytelser i arbeidsforhold, deriblant for personalrabatter og ytelser fra tredjemenn. Arbeidsgivere må nå gå igjennom sine gjeldende rutiner for naturalytelser, og sørge for å få nye rutiner på plass innen årsskiftet som oppfyller de nye kravene.

Personalrabatter

Når det gjelder personalrabatter, er det ikke bare nye regler om rapporteringsplikt, men også endringer i vilkårene for hva som er å regne som skattefri personalrabatt.

 

Rabatten kan etter de nye reglene maksimalt utgjøre 50 % av omsetningsverdien på varen eller tjenesten den ansatte får. Det er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn. Videre blir det fastsatt en øvre samlet beløpsgrense for hvor mye skattefri rabatt en ansatt kan få i løpet av et år. Dette beløpet er ikke endelig fastsatt, men i statsbudsjettet er det foreslått kr 7 000.

 

De nye reglene vil gjelde for rabatt hos egen arbeidsgiver eller hos annet selskap i konsern som arbeidsgiver tilhører, men også rabatt fra andre tredjeparter, forutsatt at varen/tjenesten hos tredjeparten også omsettes hos arbeidsgiver.

 

Ytelser fra tredjemenn

Arbeidsgiver vil også etter de nye reglene få plikt til å innrapportere, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift for ytelser den ansatte mottar fra tredjemenn, typisk leverandører/kunder av arbeidsgiver.

 

Dette vil for eksempel gjelde rabatter som ikke omfattes av reglene for personalrabatter, gaver, deltakelse på turer/arrangementer m.m. Også her er det omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn for verdsettelsen.

 

Enkelte tredjemannsrabatter vil ikke være skattepliktige, dette gjelder såkalte markedsførings- eller nabolagsrabatter, som typisk vil være rabatt på kafé, frisør o.l. i nærheten av arbeidsstedet som arbeidsgiver bare formidler, og hvor den som gir rabatten ikke er en forretningspartner til arbeidsgiver.

 

Bonuspoeng for fly, hotell m.m.

Det er ikke noe nytt at privat bruk av bonuspoeng opptjent i forbindelse med arbeid er skattepliktig for den ansatte. I de nye reglene er det imidlertid klargjort at det nå er arbeidsgiver som pålegges plikten til å innrapportere, gjennomføre skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift.

 

Anbefalinger

De nye reglene vil innebære en rekke praktiske utfordringer og medføre økte forpliktelser og kostnader for mange arbeidsgivere. Det er derfor viktig at gjeldene rutiner og ordninger for naturalytelser gjennomgås, og at nye rutiner som oppfyller de nye kravene kommer på plass før 1. januar 2019.

 

Arbeidsgiver må etablere interne retningslinjer både for de ansattes bruk av eventuelle personalrabatter og for ytelser fra tredjemenn de ansatte får. Arbeidsgiver må også opprette et system for registrering av de ansattes bruk av rabatter og registrering av ytelser fra tredjemenn.

 

Andre endringer

I tillegg til regelendringene omtalt ovenfor, er det også enkelte endringer for andre naturalytelser, deriblant skattefrie gaver i arbeidsforhold, overtidsmat, matkuponger, arbeidsgiverfinansiert barnehage og fri avis.