article banner
Statsbudsjettet 2019

Personbeskatning

Personbeskatning

Endring i skattesatser

Regjeringen foreslår at skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 23 % til 22 %.

Oppjusteringsfaktoren for utbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer mv. foreslås økt fra 1,33 i 2018 til 1,44 i 2019. Dette innebærer en økning i den effektive skattesatsen på denne typen inntekter fra 30,59 % til 31,68 %. Det kan derfor være grunn til å vurdere uttak av ekstra utbytte før årsskiftet.

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert for de aller fleste inntektsnivåer fra 2018 til 2019. Dette skjer ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Trinnskatten foreslås oppjustert med følgende innslagspunkt og satser:

 

Innslagspunkt

Sats

 

0 – 174 500 (2018: 0-169 000)

0

Trinn 1

174 500       (2018: 169 000)

1,9 %    (2018: 1,4)

Trinn 2

245 650       (2018: 237 900)

4,2 %    (2018: 3,3)

Trinn 3

617 500       (2018: 598 050)

13,2 %  (2018: 12,4)

Trinn 4

993 300       (2018: 962 050)

16,2 %  (2018: 15,4)

 

Diverse grenser og fradrag

-          Maksimalt minstefradrag foreslås økt fra kr 97 610 i 2018 til kr 100 800 i 2019 for lønnsinntekter, og fra kr 83 000 i 2018 til kr 85 050 i 2019 for pensjonsinntekter.

-          Personfradrag foreslås lønnsjustert fra kr 54 750 i 2018 til kr 56 550 i 2019

-          Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås økt fra kr 22 350 til kr 22 700. Kilometersatsene foreslås videreført med kr 1,56 pr km inntil 50 000 km og kr 0,76 pr km inntil 75 000 km

-          Det foreslås en samlet øvre grense for fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted og for besøksreiser til hjemmet, både innenfor og utenfor EØS. Fradraget foreslås til kr 97 000, og beløpet skal omfatte utgifter ved bompasseringer og fergebilletter samt utgifter til flybilletter. Med et bunnbeløp på 22 700 kroner, som er regjeringens forslag for 2019, vil skattyter dermed kunne få reisefradrag opp til 74 300 kroner.

Skattefri grense for personalrabatter og overtidsmat

Stortinget vedtok i Revidert nasjonalbudsjett 2018 endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser med virkning fra 1. januar 2019, deriblant personalrabatter og overtidsmat. Det ble vedtatt at ansatte kan få personalrabatt inntil 50 % på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet, i annet konsernselskap eller hos arbeidsgivers kunder eller leverandører. Regjeringen varslet at den ville komme tilbake til fastsettelse av en øvre beløpsgrense for skattefrie personalrabatter og skattefri overtidsmat i statsbudsjettet for 2019. Regjeringen foreslår nå at den skattefrie grensen for personalrabatter settes til kr 7 000. Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat foreslås til kr 200.

Skattefrie satser for kost på dagsreiser innenlands

Etter dagens regler er de skattefrie satsene for kost ved dagsreiser satt lik satsene for dagsreiser som følger av statens særavtaler for reiser innenlands.

Det foreslås nå at de skattefrie satsene for kost på dagsreiser innenlands reduseres med om lag 100 kroner til en sats på 200 kroner for reiser mellom 6–12 timer og med om lag 150 kroner for reiser over 12 timer uten overnatting til en sats på 400 kroner per døgn.

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

For de som benytter statens satser vil dette medføre administrative merkostnader ved at deler av kostdekningen som gis nå blir skattepliktig.

Aksjesparekonto

Ordningen med at personlige skattytere kan opprette aksjesparekonto ble innført 1. september 2017. Gevinster ved realisasjon av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen. Utbytte omfattes ikke av den utsatte beskatningen etter dagens regler.

Det foreslås å utvide ordningen slik at den også gir utsatt beskatning av utbytte. Videre foreslås det å avgrense ordningen slik at det fremgår at aksjesparekonto kan opprettes av personlige aksjonærer bosatt i EØS. I den forbindelse foreslås det at gevinster ved realisasjon av verdipapirer på aksjesparekonto eid av utenlandsk kontohaver, anses som innskudd på kontoen.

Det foreslås også at skattytere som har flere kontoer, skal kunne overføre verdipapirer mellom egne kontoer uten beskatning, og at dette skal gjelde både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere. Videre skal verdipapirer på aksjesparekonto kunne overføres til den annen ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse, samt til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte.

Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Tips er skattepliktig inntekt også etter dagens regelverk, men som hovedregel er arbeidsgiver ikke forpliktet til å innberette dette. Ansatte skal selv innrapportere tips på skattemeldingen, men i praksis skjer dette i liten grad, slik at mottatt tips bare begrenset grad blir skattlagt som lønn.

Regjeringen foreslår derfor at arbeidsgiver pålegges plikten til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift også for lønn i form av tips, slik at dette faktisk kommer til beskatning. De nye reglene for rapporteringsplikt mv. innebærer at arbeidsgiverne må holde oversikt over hvor mye tips som tilfaller de ansatte og fordelingen dem imellom, og behandle dette som lønn.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Etter dagens regler er grensen for inntektsfradrag for innskudd i pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende 6 % av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. Det foreslås å øke grensen til 7 %. Ordningen gjelder selvstendig næringsdrivende, deltakere i selskap med deltakerfastsetting og ansatt eier i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.