article banner
Nyheter

Mulig å slippe beskatning ved omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Mulig å slippe beskatning ved omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Aksjeutbytte vedtas av selskapets generalforsamling. Dette tidspunktet styrer også når utbyttet skal skattlegges, selv om utbyttet utbetales senere.  Skattedirektoratet åpner nå for at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres.

Bakgrunn

Det følger av aksjeloven at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Dette må det også tas hensyn til ved vurderingen av om det er grunnlag for å utdele utbytte.

I den situasjonen vi er i nå med koronapandemien, er det nok mange selskaper som allerede har kommet i en kritisk situasjon som gjør at det ikke er grunnlag for utbytteutdelinger i 2020, eller som på grunn av de usikre fremtidsutsiktene som nå foreligger, ikke vet om besluttet utbytte faktisk kan utbetales. Andre har kanskje allerede besluttet utbytte, men er usikre på om dette faktisk kan utbetales.

Det er generalforsamlingens beslutningstidspunkt for utbytte som er avgjørende tidspunkt for skattleggingen av aksjonærene, selv om utbyttet faktisk utbetales senere.

I utgangspunktet er det ikke mulig å unngå beskatning for aksjonærene selv om generalforsamlingens beslutning reverseres og utbytte ikke utbetales. Det er imidlertid ett unntak fra dette som er akseptert i praksis, og det er dersom selskapet på grunn av betalingsvanskeligheter omgjør beslutningen om utbytteutdeling før utbetalingen, og senest innen utløpet av det året utbyttet ble vedtatt.

Skattedirektoratet har fått flere henvendelser med spørsmål om allerede besluttet utbytte kan omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet med den virkning at utbyttet ikke skattlegges, også for tilfeller hvor det ikke foreligger betalingsvanskeligheter for selskapet. Dette på grunn av den ekstraordinære og uforutsigbare situasjonen som nå har oppstått. Utbetaling av besluttet utbytte kan i denne situasjonen medføre usikkerhet knyttet til om selskapet fremover vil ha forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet.  

Skattedirektoratet har forståelse for at et selskap kan ha ønske om å omgjøre tidligere beslutning om utbytteutdeling i situasjonen vi er i nå. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at skattlegging av utbytte i 2020 på visse vilkår kan unnlates.

Forutsetninger for at skattlegging kan unnlates

For å unngå skattlegging, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Omgjøringen må skje før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet
  • Omgjøringen må skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien
  • Beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket må fattes av kompetent organ og  omgjøringsbeslutningen må være selskapsrettslig gyldig.

Hele prinsipputtalelsen kan du lese her.

Det er viktig at vilkårene som er satt blir oppfylt for at skattlegging av aksjonærene skal unngås. Har du behov for rådgivning eller bistand i forbindelse med dette, ta gjerne kontakt med oss.