article banner
Nyheter

Ny kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall

Ny kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall

Denne uken kom regjeringen med lovforslag til en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen erstatter kontantstøtteordningen som gjaldt for perioden mars til august. Den nye ordningen skal gjelde for månedene september til og med februar.

Det var opprinnelig varslet at det ville komme en ny kompensasjonsordning som skulle gjelde for reiselivsnæringen. Utviklingen i smittesituasjonen tilsier imidlertid at det er et behov for en mer omfattende støtteordning. Regjeringen foreslår derfor en bredere midlertidig kompensasjonsordning som omfatter alle foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Den nye ordningen bygger på den tidligere kontantstøtteordningen og vil gjelde for de samme næringene som tidligere. Vilkårene for å være berettiget til kompensasjon vil i stor grad være de samme som i den tidligere ordningen.

Det er Brønnøysundregistrene som skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021.

Krav til omsetningsfall

Ordningen gjelder for foretak med høyt omsetningsfall. Regjeringen foreslår at høyt omsetningsfall defineres som et omsetningsfall på 30 pst. eller mer, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Dette tilsvarer kravet i kompensasjonsordningen som gjaldt mars-august 2020. Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronautbruddet. Samlet støtte et foretak mottar kan ikke overstige foretakets samlede tap som følge av covid-19 for den aktuelle perioden.

Omsetningsfallet beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder sammenlignet med tilsvarende periode året før, og det vil ikke gjøres justeringer for sesong eller øvrige justeringer i utgangspunkt for omsetningsfall. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar. Dette er en forskjell fra den tidligere ordningen hvor beregningsperioden var hver enkelt måned.

Foretak som ikke hadde omsetning i tilsvarende periode i 2019 vil ikke kunne søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden.

Beregning av tilskudd

Det foreslås at støtten beregnes etter samme metode som den tidligere kontantstøtteordningen med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor.

Regjeringen foreslår at justeringsfaktoren settes til 0,6 for september og oktober, som er en økning av støttenivået fra 0,5 i august. Som følge av innstrammingen i myndighetenes smitteverntiltak tidlig i november foreslås det å heve justeringsfaktoren til 0,7 fra og med november. Det betyr at inntil 60 % av faste uunngåelige kostnader kan dekkes for september og oktober, og inntil 70 % for november og desember, avhengig av foretakets omsetningsfall.

Eksempelvis vil et foretak med 50 pst. omsetningsfall i november/desember få dekket 35 pst. av de faste, uunngåelige kostnadene, mens et foretak med 100 pst. omsetningsfall vil få dekket 70 pst.

Varighet og søknadstidspunkt

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde for perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021. Ordningen kan ikke videreføres i sin nåværende form etter 1. mars 2021, siden den tar utgangspunkt i omsetningsfall sammenliknet med året før. Regjeringen vil starte et arbeid med å se på en eventuell ny modell for perioden etter 1. mars dersom smittesituasjonen skulle tilsi at det fortsatt er behov for tiltak rettet mot næringslivet.

Søknadsportalen vil åpne i januar 2021 og søknader skal sendes inn via Altinn. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.

Maksimal støtte per foretak/konsern

Regjeringen foreslår at beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 mill. kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 mill. kroner, vil beløpet over 30 mill. kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern foreslås satt til 50 mill. kroner. Dette tilsvarer beregningsmodellen for maksimal støtte i august for den tidligere ordningen.

Krav om bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor før innsending av søknad

Den tidligere kompensasjonsordningen var i stor grad basert på automatisk saksbehandling og etterkontroll. I den nye foreslåtte ordningen legges det vekt på kontroll før utbetaling av støtte for å redusere risiko for misbruk og redusere omfang av justerte utbetalinger og tilbakebetalinger i etterkant.

Det legges derfor opp til å stille krav om at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn, og at det ikke skal være noen omfattende etterkontroll i regi av Brønnøysundregistrene som skal forvalte ordningen. Hva som forventes av kontrollhandlinger fra autorisert regnskapsfører og revisor vil bli nærmere beskrevet.

Kostnaden som søkerne har med å få slike bekreftelser, vil delvis bli refundert for dem som får vedtak om tilskudd. Nivået på en egenandel og et maksimumsbeløp som kan refunderes vil bli nærmere vurdert. Videre vil det vurderes om refusjonen skal graderes avhengig av tildelt tilskudd og om satsene skal reduseres ved gjentatte søknadsrunder. Regjeringen uttaler at det i denne sammenheng vil være naturlig å sette et minimumsbeløp for utbetalt støtte, slik at kostnaden ved bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ikke overstiger støttebeløpet.