article banner
Grant Thornton Informerer 3/22

Grant Thornton Informerer 3/22

Lene Halvorsen Lene Halvorsen

Kjære leser!


Høsten har så vidt begynt, og denne tiden betyr som oftest endringer i skatte- og avgiftsregelverket. På trappene står også statsbudsjettet, og foreløpige lekkasjer og uttalelser indikerer endringer av ikke
ubetydelig art.

Regjeringen har på forhånd varslet at det vil bli et mindre romslig budsjett enn tidligere år. Til tross for at statens inntekter øker, har regjeringen varslet at utgiftene vil øke mer. Av hensyn til økonomien og den kraftige prisveksten, varsles oljepengebruken redusert. Dette betyr et strammere budsjett for oss alle. Nøyaktig hvilke endringer som vil bli foreslått i statsbudsjettet er vanskelig å si på forhånd, men det må kunne antas at det blant annet vil bli foreslått økte skattesatser både for privatpersoner
og selskaper. Innen dette leses har nok Statsbudsjettet allerede blitt lagt frem.


Allerede er det foreslått innstramninger i forhold til selskapers aktiva, som for eksempel boligeiendom, frititidseiendom, båt, fly og helikopter. I tillegg er det foreslått en spesialregel ved salg av aktiva til enkelte aksjonærer og deres nærstående. For å unngå utbytte og uttaksbeskatning i disse tilfellene må salgssummen settes til det høyeste av markedsverdi og kostpris med
tillegg for påkostninger og kostnader til oppussing og tilpasning. Disse foreslåtte skatteskjerpelsene kan du lese mer om i denne utgaven av Grant Thornton Informerer.


I tillegg ble det i fjor satt ned et skatteutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Dette utvalget har også fått spesielt mandat til å se på aksjonærmodellen og fritaksmetoden som det har vært
mye debatt om i media. Utvalget skal etter planen legge frem sin redegjørelse 16. desember 2022.


Dette er eksempler på innstramninger som er foreslått og som det arbeides med i disse dager. Fremover må vi nok alle likevel forvente en tøffere periode – ikke bare i form av økte energipriser, men også skatte- og avgiftsmessig.

 

God lesning!
Lene Halvorsen
Manager / Advokatfullmektig
Grant Thornton Norge