article banner
Nyheter

Åpenhetsloven - Næringsdrivendes samfunnsansvar

Åpenhetsloven er en ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven er vedtatt av Stortinget, og trer i kraft 1. juli 2022. Hensikten med åpenhetsloven er å sikre at næringsdrivende tar samfunnsansvar ved å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomheter informasjonsplikt knyttet til håndteringen av disse forholdene.  

 

Omfattes din bedrift av åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er gjeldene for større virksomheter som hører til i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg er loven også gjeldene for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Større virksomheter regnes som virksomheter som omfattes av regnskapsloven §1-5. I tillegg faller en virksomhet innenfor åpenhetslovens virkeområde hvis virksomheten overskrider minst to av følgende vilkår:

  • salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • balansesum: 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

 

Virksomheter som åpenhetsloven gjelder for plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Hovedmålet med OECDs retningslinjer er å bidra til bærekraftig utvikling ved å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. De aktsomhetsvurderingene som må gjøres er knyttet til overholdelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Ulike faktorer som er avgjørende for vurderingene er virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten befinner seg innenfor og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser.

 

Virksomhetene plikter å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som er gjort.

Det må opplyses om:

  • Hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger er organisert
  • Faktiske konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser
  • Tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å motvirke konsekvensene og begrense risiko

 

Denne redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på selskapets nettside, og kan inngå i styrets årsberetning. Det skal i tillegg opplyses i årsberetningen hvor man kan finne redegjørelsen. Offentliggjørelsen skal senest skje innen 30. juni hvert år, første gang i 2023.

Vi anbefaler berørte virksomheter å være tidlig ute med kartlegging av hva loven medfører for virksomheten.  Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Grant Thornton ved spørsmål knyttet til åpenhetsloven.