article banner
Skatt

Ny nedre grense for aktivering

Nedre grense for aktivering av varige driftsmidler er fra 1. januar 2024 endret fra kr 15 000 til kr 30 000. Kravet til varighet er uendret slik at forventet brukstid fortsatt skal være minst tre år.

Driftsmiddel vil nå være å anse som betydelig når kostprisen utgjør kr 30 000 eller mer og skal aktiveres og avskrives som hovedregel over saldosystemet. Påkostning på driftsmiddel aktiverte driftsmidler skal føres på saldo uavhengig av om kostnaden på påkostningen, dvs. også om påkostningen er mindre enn kr 30 000.

Driftsmiddel med lavere anskaffelsesverdi vil kunne fradragsføres umiddelbart.

Ny aktiveringsgrense har betydning også for inntektsføring/fradragsføring av resterende saldo/ gevinst- og tapskonto.

Endringen får virkning for anskaffelser i 2024 og for inntekts- og kostnadsføring av saldogrunnlag og resterende saldo som er lavere enn kr 30 000 i 2024.