article banner
Skatt

Driver du virksomhet i enkeltpersonforetak men vurderer å gå over til aksjeselskap?

Da kan skattefri omdanning kanskje være aktuelt for deg. Frist for gjennomføring av skattefri omdanning med virkning fra og med i år er 30. juni. Det er imidlertid ikke gitt at en omdanning er det rette alternativet i alle tilfeller. I denne artikkelen får du en rekke tips om hva du bør tenke igjennom når du vurderer å gå over fra å drive virksomhet i enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Mange som starter virksomhet velger å gjøre dette i form av enkeltpersonforetak. Kanskje fordi dette er en enkel måte å komme i gang med virksomheten på, eller kanskje fordi virksomheten starter i det små og det er usikkert hvordan det kommer til å utvikle seg.  Etter hvert som tiden går skjer det kanskje mange endringer som gjør at det er mer hensiktsmessig å drive virksomheten i en annen foretaksform. I de fleste tilfeller vil nok aksjeselskap være mest aktuelt.

Det er imidlertid en rekke forhold som må hensyntas i denne vurderingen, og det er ikke gitt at det alltid er hensiktsmessig å endre foretaksform, eller å gjøre dette i form av en skattefri omdanning.

Hensiktsmessig å endre foretaksform?

Det er fordeler og ulemper både ved enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Driver du virksomhet i enkeltpersonforetak, kan blant annet følgende forhold tilsi en omdanning til aksjeselskap:

  • Dersom din virksomhet har høy risiko – i enkeltpersonforetak vil du være fullt ut personlig ansvarlig for virksomhetens gjeld og øvrige forpliktelser, også eventuelle erstatningskrav virksomheten måtte få mot seg. I aksjeselskap er ditt ansvar imidlertid begrenset til ditt aksjeinnskudd i selskapet.
  • Dersom du ikke har behov for å ta ut hele overskuddet virksomheten genererer. I aksjeselskap utsetter du beskatningen på din hånd til overskuddet faktisk tas ut av selskapet. Det du ikke har behov for å ta ut kan for eksempel brukes til investeringer eller videreutvikling av virksomheten. I enkeltpersonforetak derimot, blir du skattlagt fortløpende for all inntekt som genereres i virksomheten.
  • Dersom du ønsker bedre sosiale rettigheter ved sykdom o.l. I aksjeselskap kan du være ansatt med alle rettigheter arbeidstakere har. I enkeltpersonforetak har innehaver færre sosiale rettigheter.
  • Dersom du ønsker å tilrettelegge for medeiere i virksomheten eller senere planlagt fusjon/fisjon, generasjonsskifte eller arv.
  • Dersom din virksomhet er i stadig vekst. Det kan kanskje være aktuelt å ansette flere personer, etablere flere avdelinger m.m.
  • For å kunne tiltrekke seg flere eller spesielle kunder, forretningspartnere o.l. Aksjeselskap er en kjent og etablert selskapsform som de fleste har tillit til. Dette kan i mange sammenhenger være av stor betydning for forretningspartnere og kunder.

Dersom ingen av ovennevnte forhold er relevante for deg, er omdanning kanskje ikke hensiktsmessig å gjennomføre akkurat nå.

Det er også enkelte andre fordeler med enkeltpersonforetak i forhold til aksjeselskap. For det første er det færre formaliteter i forbindelse med driften av et enkeltpersonforetak. Videre har innehaver enklere tilgang til overskuddet fra virksomheten. Det er ingen formelle beslutningsprosesser i forbindelse med dette slik som i aksjeselskap. En annen fordel er at innehaver kan kreve fradrag i annen inntekt for eventuelt underskudd fra virksomheten.

Gunstige tilpasninger i forbindelse med skattefri omdanning

Dersom omdanning er aktuelt, er det mulig å foreta enkelte gunstige tilpasninger ved gjennomføring av prosessen.

For det første er det etter reglene om skattefri omdanning valgfrihet med hensyn til om fast eiendom som er en del av virksomheten i enkeltpersonforetaket skal overføres eller ikke. Dersom du for eksempel driver utleievirksomhet til boligformål og har flere utleieenheter, kan du velge å ikke overføre inntil 4 utleieenheter. Disse kan du fortsette å leie ut på privat hånd og inntekten vil bli beskattet som kapitalinntekt med skattesats på 22 % for 2019. Beholder du har flere enn 4 enheter på privat hånd, vil utleie normalt regnes som virksomhet. Eier du næringslokale som virksomheten bruker trenger du  ikke overføre eiendommen  i forbindelse med omdanningen. Eiendommen kan  eies privat og du kan leie ut eiendommen til aksjeselskapet. Er eiendommen under 500 kvadratmeter, vil inntekten normalt beskattes som kapitalinntekt. Er eiendommen større enn dette vil utleie som hovedregel anses å være virksomhet.

Videre er det ved skattefri omdanning anledning til å overføre aksjer til det nystiftede aksjeselskapet, selv om aksjene ikke har vært en del av virksomheten som skal omdannes. Dette er en gunstig måte å få sine aksjeinvesteringer inn under fritaksmetoden på. Dette vil midlertid bare være gunstig dersom det er latente gevinster knyttet til aksjene. Er det tapsposisjoner, bør aksjene beholdes på privat hånd slik at det kan oppnås fradrag for tapet ved en eventuell realisasjon av aksjene.

Skattefri eller skattepliktig omdanning?

Dersom omdanning til en annen foretaksform er hensiktsmessig, er det ikke gitt at skattefri omdanning alltid er det beste alternativet. I en del tilfeller kan det være  lønnsomt å bruke alternative metoder for å endre foretaksform.

Dersom det ikke er latente gevinster av noen særlig størrelse som vil bli utløst ved realisasjon av virksomheten i enkeltpersonforetaket, eller dersom virkelig verdi på virksomheten er lavere enn de skattemessige verdiene, vil som regel den enkleste og mest praktiske løsningen være å selge innmaten i enkeltpersonforetaket til et nystiftet aksjeselskap på ordinær måte med gevinst-/tapsberegning i enkeltpersonforetaket. Dersom denne fremgangsmåten velges, er det viktig å huske på at eventuell egenutviklet goodwill må hensyntas ved gevinstberegningen i enkeltpersonforetaket. Ofte vil det være størrelsen på denne goodwillen som er avgjørende for om det er mest lønnsomt med skattefri omdanning eller salg til nystiftet aksjeselskap.

Frist for gjennomføring av skattefri omdanning

En skattefri omdanning skjer alltid med virkning fra et årsskifte. Dersom omdanningen gjennomføres før 30. juni, får omdanningen virkning fra 1. januar det samme året. Skjer omdanningen etter 30. juni, får den først virkning fra 1. januar det neste året.

For at omdanningen skal ha virkning fra og med 2019, må den altså gjennomføres innen 30. juni i år.

 

Krevende prosess med mange fallgruver

Det er fortsatt tid til å gjennomføre omdanning innen fristen for at den skal få virkning fra og med i år, men dette bør settes i gang snarest mulig, fordi det er en rekke praktiske forhold som må avklares tidlig i prosessen.

Blant annet må forretningspartnere, långivere, leverandører o.l. informeres om den planlagte omdanningen, nye avtaler må inngås og eventuelle nødvendige samtykker må innhentes. Det samme gjelder dersom foretaket har konsesjoner, løyver, bevillinger o.l. i forbindelse med virksomheten. I slike tilfeller må det avklares om det må søkes på nytt ved omdanning eller om det er tilstrekkelig å innhente samtykke fra myndigheten som har gitt konsesjonen/bevilgningen. Det er også behov for bistand fra revisor i forbindelse med omdanningen.

Vilkårene som må være oppfylt for skattefri omdanning er mange, og regelverket på området er detaljert og til dels komplisert. Det kan få store konsekvenser dersom en trår feil, i verste fall vil du kunne bli skattlagt som om det har blitt gjennomført en ordinær realisasjon dersom det i ettertid viser seg at vilkårene for skattefri omdanning ikke var oppfylt.

Det er derfor viktig å være sikker på at man går riktig frem i prosessen og at alle vilkår er oppfylt.