article banner
BLOGG

Har mangfold en egenverdi?

Mangfold foredlet på riktig måte har et stort potensiale for team, organisasjoner og samfunn. Mangfold kun for å vise omverden at man er opptatt av mangfold kan derimot betegnes som «Green washing» - mangfold må ha en reell betydning og ikke bare en symbolbetydning.

Mye tyder på at mangfold er veldig viktig for å kunne se helheten og for å oppnå en dypere forståelse for de utfordringene vi står ovenfor. Mangfold har derimot en mindre effekt og verdi hvis man ikke klarer å inkludere mennesker med ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn i team, organisasjoner og samfunn.

Hva skal til for å skape en inkluderende kultur hvor vi til det fulle tar i bruk hver enkelt sin styrke og merverdi?

Daniel Coyle, forfatter av Culture Code har forsket på hva som kjennetegner gode team og han trekker frem psykologisk trygghet og tilhørighet som avgjørende elementer i fremgangsrike team og organisasjoner.

Hva skaper psykologisk trygghet;

Sårbarhet – grunnlaget for å føle at man er trygg er at det er rom for å være sårbar og autentisk, det vil si kunne gjøre feil og innrømme at man ikke kan alt. Som leder er det viktig å legge til rette for at man skal kunne vise sine svakheter eller mangler uten at man blir latterliggjort eller at det svekker posisjonen i gruppen eller organisasjonen. Ifølge Daniel Coyle viser all dokumentasjon og undersøkelser at sårbarhet er det viktigste grunnlaget for å bygge tillit i et team.

Tillit – gjennom sårbarhet bygges tillit og handlingsrom. Tillit skapes gjennom at man opplever at man kan være autentisk – å være seg selv uten risiko. Tillit skapes også gjennom å vise omtanke og empati for hverandre – medarbeidere og kollegaer må kunne kjenne at alle rundt dem vil deres beste.

Tilhørighet – gjennom å ha en felles visjon og felles verdier skapes et felleskap hvor vi knyttes sammen om et fremtidig mål. Hvis det oppleves at jeg betyr noe for teamet og omgivelsene mine vil det gi meg autonomi til å ta eierskap til gruppens og organisasjonens mål.

Alt dette er viktig for å skape en inkluderende arena, arbeidsplass og samfunn.

Hva bidrar det å være inkluderende til?

En inkluderende kultur bidrar til at mangfoldet av ressurser som finnes i hvert enkelt menneske og i grupper kan utnyttes på en mer optimal måte. Mangfold har liten verdi hvis ikke inkludering også er en naturlig del av teamets, organisasjonens eller samfunnets grunnfilosofi.