article banner
Nyheter

Beskatning av naturalytelser i forbindelse med koronakrisen

Beskatning av naturalytelser i forbindelse med koronakrisen

Det har etter hvert oppstått enkelte praktiske problemstillinger knyttet til arbeidstakers bruk av naturalytelser i forbindelse med koronakrisen. I en ny prinsipputtalelse sier Skattedirektoratet at det kan gis skattefritak for enkelte naturalytelser i forbindelse med koronakrisen. Se også hvilke regler som gjelder når permitterte arbeidstakere beholder naturalytelser. 

Skattedirektoratets uttalelse om skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser

Koronautbruddet utgjør en ekstraordinær situasjon som krever tilretteleggelse av arbeidshverdagen på en måte som bidrar til å redusere smitte, og mange jobber derfor fra hjemmekontor i disse dager.  

Det fremgår av Skattedirektoratets uttalelse at naturalytelser i forbindelse med hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver, ikke skal være skattepliktige for den ansatte.

Under normale omstendigheter vil slike ytelser som regel være skattepliktige. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatningen at utbruddet av koronaviruset medfører at fordelen av disse ytelsene bør vurderes på en annen måte.

Det fremgår at det er en forutsetning at tiltakene klart er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomhetene i gang og å redusere smittefaren. Videre må tiltakene være midlertidige og forholdsmessige. Det er arbeidsgiver som må vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte.

Når vilkårene for skattefritak er tilstede, foreligger det i disse tilfellene heller ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt.

Skattedirektoratet understreker at dette kun gjelder i den ekstraordinære situasjonen samfunnet er i nå, og bare dersom tiltakene det gjelder er gjennomført som følge av denne situasjonen.

Med disse forutsetningene for skattefrihet, må det trolig legges til grunn at de som har slike tiltak som en fast ordning, og ikke på grunn av den ekstraordinære situasjonen, vil slike ytelser fortsatt være skattepliktige etter de vanlige reglene.

Du kan lese hele prinsipputtalelsen til Skattedirektoratet her.

Ansatte som beholder naturalytelser under permittering

I forbindelse med koronakrisen har vi allerede sett massive permitteringer av ansatte, og det er grunn til å tro at dette vil fortsette også i tiden fremover. En del ansatte får trolig beholde naturalytelser slik som telefon, firmabil o.l også under permitteringen, med mindre det avtales med arbeidsgiver at disse skal opphøre.  Ytelser som eventuelt beholdes vil fortsatt være skattepliktige selv om den ansatte er permittert.

Den permitterte vil få dagpenger utbetalt fra NAV. Det er imidlertid arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere fordelen ved eventuelle naturalytelser i A-melding, og har i utgangspunktet plikt til å foreta forskuddstrekk for naturalytelsene. Arbeidsgiver får her et praktisk problem siden det ikke foreligger noen lønnsutbetaling å foreta forskuddstrekket i.

I en slik situasjon hvor det ikke er mulig å gjennomføre trekk, har arbeidsgiveren en plikt til å varsle skattekontoret om at det ikke er gjennomført trekk fordi det ikke er noen kontantytelser å gjøre trekket i. Skattekontoret skal da vurdere å utskrive forskuddsskatt til den ansatte for fordelen. Dette  for at den ansatte skal få riktig skattetrekk i løpet av inntektsåret, og dermed unngå restskatt ved skatteoppgjøret.

Selv om arbeidsgiver ikke kan gjennomføre skattetrekket og bare varsler skattekontoret om ytelsen, skal naturalytelsen fortsatt innrapporteres i a-meldingen. Når det gjelder arbeidsgiverens plikt til å varsle skattekontoret om naturalytelsen, er det ikke utarbeidet noe særskilt skjema for dette. Det generelle kontaktskjemaet for å kommunisere med skatteetaten må derfor benyttes. Dette finner du her