article banner
Nyheter

Mellombalanser må rapporteres til Regnskapsregisteret fra 1. januar 2021

Dette gjelder mellombalanser som er grunnlag for blant annet ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse og fisjoner. Fra samme tidspunkt lempes kravet om at alle selskaper må revidere mellombalanser.

Regelendringene ble vedtatt av Stortinget helt tilbake i 2018, men har enda ikke trådt i kraft. Det ble besluttet i statsråd 30. oktober at reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2021.

Reglene innebærer at mellombalanser som er grunnlag for disposisjoner som ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse og fisjoner må registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. Disposisjonene som mellombalansen er grunnlag for kan ikke gjennomføres før mellombalansen er registrert i Regnskapsregisteret.

Mellombalanse til Regnskapsregisteret skal sendes inn elektronisk via Altinn. Dato for fastsetting av mellombalansen og balansedatoen skal komme frem. Mellombalanse skal sendes inn sammen med noteopplysninger og eventuell revisjonsmelding. Rapporteringen skal skje i det nye skjemaet «RR-0200 Mellombalanse».

Målet med rapporteringsplikten er blant annet at skattemyndighetene skal ha et bedre kontrollgrunnlag. Det vil også gi kreditorer og andre berørte parter bedre tilgang til informasjon, slik at de i større grad kan ivareta sine interesser.

Reglene som gjelder revidering av mellombalansen endres også med virkning fra samme tidspunkt.  Etter dagens regler må alle selskaper revidere mellombalansen. Fra neste år vil selskaper som har fravalgt revisjon slippe dette kravet.