article banner
Skatt

Nye regler om kildeskatt for utenlandske arbeidstakere fra 2019

Nye regler om kildeskatt for utenlandske arbeidstakere fra 2019

Fra 1. januar neste år gjelder nye regler om kildeskatt for utenlandske arbeidstakere som er på kortvarige arbeidsopphold i Norge. Ordningen vil medføre forenklinger, men det er imidlertid ikke i alle tilfeller det vil lønne seg å bruke ordningen.

Kildeskattesats på 25 %

Den nye kildeskatteordningen innebærer at lønnsinntekter skal skattlegges etter en bruttometode med en fast sats. Denne satsen er fastsatt til 25 %, og den inkluderer trygdeavgiften på 8,2 %. Dersom arbeidstakeren er unntatt norsk trygdeavgift, må vedkommende sørge for å få utskrevet skattekort hvor satsen er redusert med gjeldende sats for trygdeavgift.

Hvem ordningen gjelder for

Ordningen omfatter utenlandske arbeidstakere på kortvarige arbeidsopphold i Norge, og som bare er begrenset skattepliktige til Norge. Det gjelder personer som oppholder seg i Norge mindre enn 183 dager i løpet av en 12-måneders periode, eller 270 dager i løpet av en 36-måneders periode. 

De som på et tidspunkt har oppholdt seg så mye i Norge at de blir skattemessig bosatt her vil ikke lenger omfattes av ordningen, men de kan kildebeskattes til og med det inntektsåret de blir skattemessig bosatt. Dette gjelder allikevel ikke for personer som har kapitalinntekt over et nærmere bestemt beløp som vil bli fastsatt i forskrift. Da vil de skattlegges etter de vanlige reglene allerede fra det inntektsåret de blir skattemessig bosatt i Norge.

Personer som har andre inntekter enn lønnsinntekt, vil i utgangspunktet ikke kunne benytte seg av ordningen. De skal beskattes etter de alminnelige reglene. Dette kan for eksempel være næringsinntekt.

Utenlandske sokkelarbeidere og sjøfolk faller utenfor ordningen. 

Fortløpende fastsetting av skatten

Det gjennomføres ikke noen ordinær skattefastsetting for de som omfattes av ordningen. Skatten fastsettes fortløpende og endelig ved arbeidsgivers skattetrekk og innrapportering via a-meldingen. Det gis ikke noen fradrag under ordningen, verken i skattegrunnlaget eller utregnet skatt.

De utenlandske arbeidstakerne som benytter seg av ordningen slipper å levere skattemelding, og de får heller ikke tilsendt noe skatteoppgjør.

Inntekter som omfattes av ordningen

Ordningen gjelder bare lønnsinntekter. Det er fastsatt en inntektsgrense for at man kan komme inn under ordningen. Grensen er fastsatt til innslagspunktet for trinn 3 i trinnskatten, som for 2019 er kr 617 500. De som tjener over inntektsgrensen, faller utenfor ordningen og vil i stedet bli skattlagt etter de vanlige reglene.

Feriepenger skal medregnes og skattlegges i ordningen, det samme gjelder skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.

Mange av arbeidstakerne ordningen vil omfatte, får trolig dekket utgifter til reise, kost og losji av arbeidsgiver. Etter de alminnelige skattereglene ville arbeidstakerne selv kunnet kreve fradrag for denne typen kostnader, og det medfører derfor som hovedregel heller ikke skatteplikt for arbeidstakeren når arbeidsgiver dekker disse kostnadene etter nettometoden.

Som omtalt ovenfor gis det ingen fradrag når beskatningen skjer etter kildeskatteordningen. Det betyr at arbeidstakeren da ikke vil ha krav på fradrag for kostnadene til reise, kost og losji, og det betyr igjen at det utløser skatteplikt for arbeidstakeren dersom arbeidsgiver dekker disse kostnadene. Skattegrunnlaget vil kanskje derfor for mange bli høyere dersom de skattlegges etter kildeskatteordningen, enn om de velger å bli beskattet etter de alminnelige reglene hvor de har full fradragsrett.

Dette viser at det i mange tilfeller ikke lønner seg å bli beskattet etter kildeskatteordningen. Det samme kan være tilfelle for de som har relativt lave inntekter. Selv om metoden innebærer forenklinger bør den ikke brukes ukritisk, det bør undersøkes om skattegrunnlaget faktisk blir høyere ved bruk av metoden sammenlignet med skattlegging etter de vanlige reglene.

Valgfri ordning

De som oppfyller vilkårene vil automatisk bli omfattet av ordningen. Kildeskatteordningen er imidlertid valgfri, de som eventuelt måtte ønske det kan kreve å bli beskattet etter de vanlige reglene i stedet.

Ved en eventuell overgang til ordinær skattlegging i løpet av inntektsåret, vil betalt skatt gjøres om til forskuddstrekk, skattyteren må levere skattemelding på vanlig måte og får tilsendt skatteoppgjør.

Standardfradraget oppheves

I forbindelse med innføring av kildeskatteordningen oppheves samtidig regelen om standardfradrag for utenlandske arbeidstakere som gjelder i dag. Regelen har gitt utenlandske arbeidstakere rett til å kreve 10 % standardfradrag istedenfor en del andre fradrag man ellers har krav på, begrenset oppad til kr 40 000.