article banner
Skatt

Skattlegging av privat konsum i selskap

Lars Pløen Lars Pløen

Finansdepartementet har sendt ut forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Høringsfristen er 1. august 2022.

Forslaget gjelder tilfeller der en eier, eventuelt sammen med nærstående, har bestemmende innflytelse i et selskap (AS, ANS mv.) og selskapet eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som er egnet til privat bruk.

Departementet foreslår at eieren utbyttebeskattes for disposisjonsretten til formuesobjektet etter en sjablong. Sjablong foreslås satt høyt:

  • Boligeiendom og fritidseiendom: 0,5 prosent per uke av det høyeste beløpet av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. Ved kombinasjonseiendommer fordeles beregningsgrunnlaget mellom den delen som er egnet til privat bruk og den delen som brukes i virksomhet.
  • Båt, fly og helikopter: 2 prosent per uke av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger

I tillegg skal selskapet uttaksbeskattes for det samme beløpet som aksjonær blir ubyttebeskattet for.

Det foreslås også særregler ved overdragelse av nevnte formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra inntektsåret 2023.