article banner
Nyheter

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Alle norske arbeidsgivere, uavhengig av størrelse skal aktivt jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kan anses som bedriftens HMS-arbeid, ved at man forebygger at diskriminering foregår.

Formålet med aktivitets- og redegjørelsesplikten er at man skal avdekke likestillingsutfordringer på et tidlig tidspunkt, og ta tak i disse før de utvikler seg til konfliktsaker.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten ble styrket fra januar 2020 og det er gjort betydelige endringer som det er viktig at virksomheter er klar over. Likestillingsarbeidet skal rapporteres i årsberetningen eller i et annet offentlig dokument. Ved redegjørelse i et annet offentlig dokument skal det i årsberetningen vise til hvor man finner denne redegjørelsen.

Hvem gjelder aktivitets- redegjørelsesplikten for?

 • Alle offentlige arbeidsgivere
 • Alle private arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer
 • Alle private arbeidsgivere med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det

De virksomhetene som er omfattet av plikten skal:

 1. undersøke og identifisere risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling,
 2. analysere årsaker til de identifiserte risikoene,
 3. iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten, og
 4. vurdere resultatet av arbeidet etter punkt 1–3.

Endringen i aktivitetsplikten omfatter at virksomhetene i tillegg skal gjøre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid under punkt 1. Denne kartleggingen skal skje annet hvert år. 

Det har også kommet en utvidelse i plikten når det gjelder diskrimineringsgrunnlaget og hvilke områder virksomhetene skal jobbe med.

Følgende områdene skal vurderes:

 • Kjønn
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Religion og livssyn
 • Etnisitet
 • Omsorgsoppgaver
 • Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

 

Vi i Grant Thornton kan bistå deg og din bedrift med spørsmål knyttet til aktivitets- og redegjørelsesplikten samt kartlegging av likestillingsarbeidet.