article banner
Nyheter

Ferie og feriepenger

Sommer og ferietid nærmer seg, og da dukker det ofte opp spørsmål knyttet til ferie og feriepenger. Er det arbeidstaker eller arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal tas ut?  Hvor mange dager ferie har den enkelte krav på og hvordan beregnes disse?

 

Ferieloven

Ferieloven regulerer retten og plikten til å ta ferie. Loven kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre den enkelte bestemmelse gi uttrykk for noe annet. Eventuelle avvik må avtales skriftlig.

Strengt tatt ligger styringsretten hos arbeidsgiver med tanke på når ferie kan avholdes. Det er likevel i begges interesse at ferieønskene til arbeidstaker oppfylles så langt det lar seg gjøre og ikke er til ulempe for bedriften. Arbeidsgiver bør drøfte ferietid og ferielister med den ansatte i god tid før ferien. Det er også viktig at arbeidsgiver tilrettelegger og tar hensyn til for eksempel ansatte som skal på ferie og ønsker å bestille billetter god tid i forveien.

 

Antall feriedager

Arbeidsgiver er ansvarlig for å påse at den ansatte får rettmessig ferietid. Normalt er ferietiden 25 virkedager, som er ferielovens minimumskrav. Virkedager defineres som alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. Arbeidstaker har krav på å ta 18 av disse virkedagene i perioden 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om når de resterende 7 virkedagene skal tas ut.

De fleste bedrifter har innført 5 ukers ferie for de ansatte. Dette er ofte angitt i ansettelsesavtalen, bedriftens personalhåndbok eller annet internt reglement. Arbeidstakere som er 60 år eller eldre har rett til en uke ekstra ferie.

Blir arbeidstaker syk før ferien har startet og kan vise til sykemelding kan arbeidstaker kreve at ferien benyttes på et senere tidspunkt. Blir arbeidstaker syk underveis i ferien har arbeidstaker rett til å utsette tilsvarende antall dager til et senere tidspunkt. Her må også sykemelding fremskaffes.

 

Feriepenger

For å få lønn er arbeidstaker pliktig til å yte en arbeidsinnsats. Ferie er fritid, noe som medfører at man ikke har krav på lønn for denne perioden. Derfor sikrer ferieloven at arbeidstaker får lønn under ferietiden, ved at arbeidsgiver holder tilbake litt av lønnen gjennom året. Det er foregående år som er opptjeningsåret for feriepenger. Det betyr at første året en arbeidstaker jobber har han eller hun krav på ferie, men ikke feriepenger. Dette året kalles for opptjeningsåret. Det er først det andre året arbeidstaker har krav på feriepenger basert på antall måneder han eller hun jobbet i opptjeningsåret.

 

Grant Thornton kan bistå deg og din bedrift med spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.